• شهریار آل شیخ
    معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد

    جواد سلیمانی
    مشاور معاون برنامه ریزی و توسعه
    38491451
    soleimani-j@mashhad.ir
    محمد جواد رجائیان
    مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
    051-36006401
    rajaeian@mashhad.ir
    مهدی واثقی
    معاون مالی و اداری
    05136006300
    vaseghi-m@mashhad.ir
    حمید رضا سنجی
    معاون ارتباطات و زیرساخت
    05136006301
    Sanji-h@mashhad.ir
    آرام تاج بخش
    معاون نرم افزار
    05136006303
    tajbakhsh-ar@mashhad.ir
    محمد رضا سمیعی
    معاون شهر هوشمند
    05135013550
    Samiee-m@mashhad.ir
    محمد مهدی کریمی
    مدیر پژوهش و مطالعات راهبردی
    36006126-051
    karimi-mo@mashhad.ir
    جواد یغما
    رئیس گروه پژوهش و نوآوری
    05136006130
    yagma-j@mashhad.ir
    جمال سپه دوست
    رئیس گروه مطالعات برنامه ریزی راهبردی
    05136006116
    sepahdoost-ja@mashhad.ir
    هدی پیروی
    مدیردفتر نوسازی و تحول سازمانی
    05132006841
    هدی جاجرمی
    رئیس گروه تشکیلات
    32006834
    jajarmi-h@mashhad.ir
    مهدی قربان پور
    رئیس گروه آموزش
    05132006836
    ghorbanpour-ma@mashhad.ir
    مرتضی رضوی نژاد
    معاون مدیریت و رییس گروه بهبود روش ها

    razavinezhad-m@mashhad.ir
    جمال حسن بارانی
    مدیرکل دفتربرنامه بودجه و ارزیابی عملکرد
    05132244303
    barani-j@mashahd.ir
    جواد وکیل زاده
    معاون مدیرکل دفتر برنامه بودجه و ارزیابی بودجه
    05132006827
    vakilzadeh-j@mashhad.ir
    محمد رضا مظلومی
    رئیس گروه برنامه ریزی
    05132006824
    mazloomi-mo@mashhad.ir
    مهزیار حزب الهی
    رئیس گروه بودجه

    elahi-mh@mashhad.ir
    لیلا لکزیان
    رئیس گروه ارزیابی عملکرد
    31292824
    lakzian-l@mashhad.ir
    محمد عین القضات
    رییس گروه کنترل پروژه و امور مشاوران و پیمانکاران

    eynolghozat-m@mashhad.ir
    سیدعلی میرنجاتی
    مدیر دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی و توسعه شهرداری های کلانشهرهای کشور
    05138491429
    mirnejati-a@mashhad.ir
    حمیدرضا اصفهانی زاده
    رئیس گروه همکاری های بین الملل علمی تخصصی
    38490018-051
    esfahanizadeh-ha@mashhad.ir
    سید رحمان میرزائیان
    مسوول پروژه شهروند هوشمند و روابط عمومی
    38491206
    mirzaean-r@mashhad.ir
تلفن : 05131296464
فاکس : 05132244207
پست الکترونیک : planning@mashhad.ir

میدان شهدا،ساختمان توسعه شهرداری،طبقه چهارم

تلفن:روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  05131296464

آدرس :
   کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد  و تامین و به روزرسانی محتوای توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد انجام میگردد
    طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد