• دوشنبه،03 اردیبهشت 1397
 • ورود
 
     
   • شهریار آل شیخ
    معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد

    سیدمحمد صاحبی
    رئیس دفتر معاونت
    31292848
    sahebi-sm@mashhad.ir
    جواد سلیمانی
    مشاور معاون برنامه ریزی و توسعه
    38491451
    soleimani-j@mashhad.ir
    فهیمه پاشایی
    کارشناس حوزه معاونت برنامه ریزی
    38491451
    pashaee-f@mashhad.ir
    حمید آرمان نژاد
    کارشناس مالی حوزه
    31292825
    armannejad-h@mashhad.ir
    محمد جواد رجائیان
    مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
    051-36006401
    rajaeian@mashhad.ir
    مهدی واثقی
    معاون مالی و اداری
    05136006300
    vaseghi-m@mashhad.ir
    حمید رضا سنجی
    معاون ارتباطات و زیرساخت
    05136006301
    Sanji-h@mashhad.ir
    آرام تاج بخش
    معاون نرم افزار
    05136006303
    tajbakhsh-ar@mashhad.ir
    محمد رضا سمیعی
    معاون شهر هوشمند
    05135013550
    Samiee-m@mashhad.ir
    حسین عبدالله زاده
    مدیر آمار، تحلیل و ارزیابی عملکرد
    05136006132
    abdolahzade-h@mashhad.ir
    مجتبی باقری
    مسئول دفتر
    36006132
    bagheri-moj@mashhad.ir
    ابوالحسن افضلی
    رئیس گروه آمار و اطلاعات مکانی
    05136006134
    afzali-ah@mashhad.ir
    سمیرا مسلمان زاده
    کارشناس آمار سازمانی
    05136006131
    mosalmanzade-s@mashhad.ir
    فاطمه عامری
    کارشناس آمارشهری

    علی قهرمانی
    کارشناس آمارثبتی
    05136006133
    ghahramani-a@mashhad.ir
    مجید پورحسین
    دبیر اطلاعات مکانی

    poorhosein-m@mashhad.ir
    وحید جوادی
    رئیس گروه تحلیل و پردازش اطلاعات و معاون مدیریت
    05136006107
    javadi-va@mashhad.ir
    حمید طالبیان مشهدی
    رئیس گروه ارزیابی عملکرد
    36006230
    talebian-h@mashhad.ir
    حمید ناظر
    کارشناس ارزیابی عمومی

    Nazer-Hamid@mashhad.ir
    علی زینلی
    کارشناس ارزیابی نتایج

    zeynali-a@mashhad.ir
    جلیل رحمتی
    کارشناس ارزیابی عمومی
    36006421
    rahmati-ja@mashhad.ir
    عاطفه گل پرور
    کارشناس ارزیابی اختصاصی
    05136006230
    talebian-h@mashhad.ir
    محمد مهدی کریمی
    مدیر پژوهش و مطالعات راهبردی
    36006126-051
    karimi-mo@mashhad.ir
    اکرم غفاریان خالقداد
    مسئول دفتر مدیریت پژوهش
    36006126
    ghafarian-a@mashhad.ir
    جواد یغما
    رئیس گروه پژوهش و نوآوری
    05136006130
    yagma-j@mashhad.ir
    غلامرضا عباس زاده
    کارشناس حل مسئله
    36006127
    abbaszade-gh@mashhad.ir
    علی بخشی
    کارشناس طرح های نوآورانه
    05136006128
    bakhshi-ali@mashhad.ir
    زهرا خاوری
    کارشناس پژوهش
    05136006130
    rahmani-r@mashhad.ir
    مرضیه قربانی مقدم
    کارشناس مدیریت دانش
    36006135
    ghorbani-mz@mashhad.ir
    الهه رجب پور
    کارشناس خلاقیت و نوآوری

    rajabpoor-e@mashhad.ir
    جمال سپه دوست
    رئیس گروه مطالعات برنامه ریزی راهبردی
    05136006116
    sepahdoost-ja@mashhad.ir
    مجتبی دانشی
    کارشناس نظارت بر مطالعات
    05136006139
    daneshi-m@mashhad.ir
    شیخ صالح سیفی سنگاچین
    کارشناس برنامه ریزی مطالعات
    05136006129
    seyfi-s@mashhad.ir
    فرشته پروچ
    کارشناس تلفیق راهبردی مطالعات

    porouch-fe@mashhad.ir
    هدی پیروی
    مدیردفتر نوسازی و تحول سازمانی
    05132006841
    فاطمه دلدار
    مسئول دفتر
    32006841
    Deldar-f@mashhad.ir
    جعفر احمدی
    معاون مدیریت و رییس گروه بهبود روش ها

    ahmadi-ja@mashhad.ir
    زهرا گلشیخی
    کارشناس نظام پیشنهادات
    05136006154
    golsheikhi-z@mashhad.ir
    امید طلوع
    کارشناس نظام آراستگی
    36006151
    tolou-o@mashhad.ir
    پژمان پاکدل
    کارشناس استانداردها
    36006153
    pakdel-p@mashhad.ir
    مرتضی رضوی نژاد
    کارشناس فرآیندها
    32006359
    razavinezhad-m@mashhad.ir
    مهدی قربان پور
    رئیس گروه آموزش
    05132006836
    ghorbanpour-ma@mashhad.ir
    امیر پاسبان
    کارشناس آموزش
    32006838
    paseban-am@mashhad.ir
    سلمان آل حسن
    کارشناس آموزش
    31292836
    alehasan-s@mashhad.ir
    نرگس مختارزاده سلیمانی
    کارشناس برنامه ریزی آموزشی
    05132006836
    mokhtarzadeh-n@mashhad.ir
    هدی جاجرمی
    رئیس گروه تشکیلات
    32006834
    jajarmi-h@mashhad.ir
    مریم صلایانی
    کارشناس تشکیلات
    31292834
    salayani-m@mashhad.ir
    امیر پورسلطانی
    کارشناس تشکیلات

    soltani-a@mashhad.ir
    جمال حسن بارانی
    مدیر برنامه و بودجه
    05132244303
    barani-j@mashahd.ir
    محمد رضا عمرانی پور
    مسئول دفتر
    32244303
    omranipour-m@mashhad.ir
    ملیحه احمدیان یزدی
    رئیس گروه برنامه ریزی
    05132006824
    nikzat-r@mashhad.ir
    محمدرضا مظلومی
    کارشناس برنامه ریزی
    05132006823
    mazloomi-mr@mashhad.ir
    مجید وفایی سبزوار
    کارشناس برنامه ریزی
    05132006823
    vafaei-m@mashhad.ir
    مجید حسین زاده
    کارشناس حسین زاده

    جواد وکیل زاده
    رئیس گروه بودجه
    05132006827
    vakilzadeh-j@mashhad.ir
    مهزیار الهی
    کارشناس مسئول بودجه ریزی عملیاتی
    05132006831
    elahi-mh@mashhad.ir
    احمد نوفرستی
    کارشناس بودجه

    مرتضی محولاتی
    کارشناس بودجه

    محمد مریمی
    کارشناس بودجه

    نرگس نارجیلی
    کارشناس بودجه سرمایه ای
    05132006828
    narjili-n@mashhad.ir
    فاطمه نظری
    کارشناس بودجه
    05132006845
    اکرم عبدالله نژاد
    کارشناس بودجه

    محمد عین القضات
    رییس گروه کنترل پروژه و امور مشاوران و پیمانکاران

    eynolghozat-m@mashhad.ir
    فرهاد ملارضایی
    کارشناس مسوول تامین کنندگان شهرداری
    05132006819
    mollarezae-f@mashhad.ir
    علیرضا محروقی
    کارشناس مسوول اقتصاد مقاومتی
    05132006813
    mahrooghi-a@mashhad.ir
    سیدجلیل بامشکی
    کارشناس اقتصاد مقاومتی

    bameshki-j@mashhad.ir
    کامران ارسکی
    کارشناس مسوول کنترل پروژه
    31292818
    araski-k@mashhad.ir
    احسان کفشکنان
    کارشناس مسوول سامانه مبصا
    31292839
    kafshkanan-e@mashhad.ir
    علی مصباحی ایوری
    کارشناس پشتیبان سامانه مبصا
    31292820
    mesbahi-a@mashhad.ir
    مصطفی سراوانی
    کارشناس برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
    31292819
    saravani-mo@mashhad.ir
    رضا نیک ذات
    مسئول امور منابع مالی و درآمدی
    31292824
    nikzat-r@mashhad.ir
    بنفشه قربان نیا
    کارشناس امور منابع مالی و درآمدی
    31292821
    ghorbannia-ba@mashhad.ir
    سیدعلی میرنجاتی
    مدیر دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی و توسعه شهرداری های کلانشهرهای کشور
    05138491429
    mirnejati-a@mashhad.ir
    مینا شیعه علی
    کارشناس دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی و توسعه شهرداری های کلانشهرهای کشور
    38491429
    shiehali-m@mashhad.ir
    سیده آسیه هاشمیان
    کارشناس دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی و توسعه شهرداری های کلانشهرهای کشور
    38491429
    hashemian-a@mashhad.ir
    حمیدرضا اصفهانی زاده
    رئیس گروه همکاری های بین الملل علمی تخصصی
    38490018-051
    esfahanizadeh-ha@mashhad.ir
    علیرضا رخشانی
    کارشناس مترجم گروه همکاری های بین الملل علمی تخصصی
    05138490018
    rakhshani-al@mashhad.ir
    یاسر پولایی
    کارشناس روابط بین الملل گروه مکاری های بین الملل علمی تخصصی
    38490018
    polaei-y@mashhad.ir
    مجید پور باقر
    کارشناس برنامه ریزی
    38490018
    poorbagher-ma@mashhad.ir
    مهدی کلیدری
    کارشناس روابط بین الملل

    kelidari-ma@mashhad.ir
    فاطمه عباسی
    کارشناس روابط بین الملل گروه مکاری های بین الملل علمی تخصصی
    38490018
    abbasi-f@mashhad.ir
    علیرضا فیضی
    رییس روابط عمومی
    05138491429
    feyzi-a@mashhad.ir
    فاطمه کلاته رحمانی
    rahmani-f@mashhad.ir
    05138491451
    rahmani-fr@manmail.ir
تلفن : 05132244206
فاکس : 05132244207
پست الکترونیک : planning@mashhad.ir

میدان شهدا،ساختمان توسعه شهرداری،طبقه چهارم

تلفن:روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  05138491451

آدرس :
   کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد  و تامین و به روزرسانی محتوای توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد انجام میگردد
    طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد