فرم مشاهده مقالات
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱۰:۰۴ ۳۰
طبقه بندی: مقالات
چچ
2KfYsdiy2YrYp9io2Yog2KfYq9ix2KjYrti02Yog2K/ZiNix2Ycg2YfYp9mKINin2YTZg9iq2LHZiNmG2YrZg9mKINiz2KfZhCAxMzk3INi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2LTZh9ivINio2LEg2KfYs9in2LMg2YXYr9mEINmD2LHZgyDZvtin2LHYqtmK2YMg2K/YsSDYs9i32K0g2YjYp9mD2YbYtA==

ارزیابی اثربخشی دوره های الکترونیکی سال 1397 شهرداری مشهد بر اساس مدل کرک پارتیک در سطح واکنش

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی دوره های آموزشی الکترونیکی ضمن خدمت در شهرداری مشهد است .در این پژوهش که از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی - پیمایشی می باشد، اثربخشی 14 عنوان دوره آموزشی عمومی که در سال 1397 بصورت الکترونیکی برگزار شد با استفاده از مدل کرک پاتریک در سطح اول (سطح واکنس) مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شهرداری مشهد شرکت کننده در دوره های آموزشی مذکور به تعداد 9028 نفر می باشند که تعداد 4566 نفر به روش تصادفی به عنوان نمونه های در دسترس که این دوره ها را با موفقیت سپری کردند، انتخاب شدند. برای ارزشیابی سطح واکنش فراگیران از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که فراگیران واکنش مطلوبی به دوره های عمومی الکترونیکی از خود نشان داده اند. واژه های کلیدی: دوره های الکترونیکی، ارزشیابی سطح واکنش، مدل کرک پاتریک

نویسنده: مهسا شهابی کاسب، هدا پیروی
اجازه انتشار: قید نشده
نوع: تالیف
ناشر: انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
فایل ضمیمه