فرم مشاهده مقالات
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱۰:۳۰ ۲۶
طبقه بندی: مقالات
چچ
2KfvurPvupjvu5Tvuo7Yr9mHINin2LIg77uH77qu77uT76+/77qWIO+7q++7rti0IO+7o++6vO+7qO+7ru+7i++vvSDYr9ixIO+6l++7ru+6s++7jO+7qiDvr77vuo7Yr++ulO+vv++6rtmKIO+7j++vv++6rtix77qz77uk76+9IO+6s++6jtiy77uj77qO77un76+9IO+6ke+6jiDYp++7n++7rO+6jtmFINin2LIg77q377qS766R77uqIO+7q++6jtmKIO+6ke+7vNmDIO+tvO+vv++7pg==

اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﻼک ﭼﯿﻦ

ﻃﯽ ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﮕﺎه وﯾﮋه ای را ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﻣﻨﻈﺮ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی آﻣﻮزش از راه دور ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪه و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺮز ﻣﯿﺎن ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﻫﻤﺮاه و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از ﻧﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO 10015 در نسخه 2019، شایستگی می بایست جایگزین آموزش در سیستم های LMS گردد و طبق تحقیقات صورت گرفته، بیش از 90 درصد یادگیری افراد از طریق آموزش های غیر رسمی اتفاق می افتد. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ و ارزش ﮔﺬاری ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در اﺳﺘﺎﻧﺪارد 34000 و اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧی ﺳﻄﺢ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی داﻧﺶ اﻓﺮاد در اﻣﻮر اداری اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﻘﺶ ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﺑﻬﺒﻮد رﻓﺘﺎر اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻠﻮم ﻫﻮش مصنوعی و اختصاصا هوش تجمعی و همچنین الهام از مدل توزیع شبکه های بلاک چین، روشی تلفیقیق و نوین جهت ﻧﻈﻢ دادن ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺮای رﺷﺪ اﻓﺮاد در راﺳﺘﺎی آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ در ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در آن ﺿﻤﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه آﻣﻮزش ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ارﺗﻘﺎء ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻓﺮدی ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺪف و ﺳﻮق دادن اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺨﺒﻪ ﮔﺮاﯾﯽ در ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی ﺑﻼک ﭼﯿﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﮕﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﺑﻬﺒﻮدی ﺑﺮ روش آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪل ﺗﺪﮐﺲ و موک و ﯾﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪی از آن درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻬﺎﯾﺘًﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﮐﺴﺐ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻻزم از ﻏﻨﺎی ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ، ﻣﯽ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﮔﺬراﻧﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی : ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﺧﺮد، ﻫﻮش ﺗﺠﻤﻌﯽ، ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻼک ﭼﯿﻦ، ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه

نویسنده: مهدی مروی مهاجر، زهره شاه محمدی، سلمان آل حسن، مرتضی رضوی نژاد، هدا پیروی
سال انتشار:
اجازه انتشار: قید نشده
نوع: تالیف
زمینه تحقیقاتی: آموزش
ناشر: انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
فایل ضمیمه