فرم مشاهده مقالات
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱۰:۵۰ ۳۱
طبقه بندی: مقالات
چچ
2KLYs9mK2Kgg2LTZhtin2LPZiiDZhtmK2KfYstiz2YbYrNmKINii2YXZiNiy2LQg2YPYp9ix2YPZhtin2YYg2KjYpyDYp9iz2KrZgdin2K/ZhyDYp9iyINin2YTar9mI2Yog2LPZhyDYtNin2K7ar9mK

آسیب شناسی نیازسنجی آموزش کارکنان با استفاده از الگوی سه شاخگی

مقدمه و هدف پژوهش: هدف از انجام این پژوهش بهبود فرآیند نیازسنجی آموزشی کارکنان شهرداری مشهد با استفاده از الگوی سه شاخگی می باشد، در الگوی مذکور، سازمان ها از سه منظر ساختاری، رفتاری و زمینه ای مورد بررسی قرار می گیرند. روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ روش شناسی، رویکردی کیفی دارد که به کمک ابزار مصاحبه صورت گرفته است. روایی و پایایی ابزار از طریق معیار گوبا و لینکلن مورد تائید قرار گرفته است. از روش تحلیل محتوا در تحلیل یافته ها استفاده شده است. جامعه آماری : جامعه آماری این تحقیق روسای ادارات برنامه ریزی و کارشناسان تحول و نوسازی شهرداری مشهد بوده اند که تعداد آنها 115 نفر بوده است و نمونه پژوهش را نیز با استفاده از فرمول کوکران 88 نفر تعیین شده است که در این تحقیق داده ها از 90 نفر جمع آوری شده است. افته ها: در این تحقیق با تجزیه و تحلیل مصاحبه ها آسیب ها در پنج دسته آسیب های فرآیندی، روشی، آسیب های مرتبط با مشارکت کنندگان و مربوط به اولویت بندی و زمانبندی آموزش کارکنان در شهرداری مشهد شناسایی شد. نتیجه گیری: تحلیل یافته ها نشان داد که عمده آسیب ها در هر پنج دسته براساس الگوی سه شاخگی بیشتر مربوط به مسائل ساختاری بود که نیازمند هماهنگی بیشتر نیازسنجی آموزشی با ساختار، راهبردها و قوانین سازمان است. واژگان کلیدی: نیازسنجی آموزشی، آسیب شناسی، الگوی سه شاخگی، شهرداری مشهد، تحلیل محتوا

نویسنده: سلمان آل حسن، زهره شاه محمدی، مرتضی کرمی
سال انتشار:
اجازه انتشار: قید نشده
نوع: تالیف
زمینه تحقیقاتی: آموزش
ناشر: فصلنامه مطالعات مدیریت شهری
فایل ضمیمه