فرم مشاهده مقالات
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱۱:۰۱ ۲۷
طبقه بندی: مقالات
چچ
2KjYsdix2LPZiiDYsdmI2YrZg9ix2K8g2YrYp9iv2q/Zitix2Yog2K7YsdivICjZhdmK2YPYsdmI2YTYsdmG2YrZhtqvKSDZiCDYp9iz2KrZhNiy2KfZhSDZh9in2Yog2KLZhiDYrNmH2Kog2KjZg9in2LHar9mK2LHZiiDYr9ixINii2YXZiNiy2LTZh9in2Yog2LPYp9iy2YXYp9mG2Yo=

بررسی رویکرد یادگیری خرد (میکرولرنینگ) و استلزام های آن جهت بکارگیری در آموزشهای سازمانی

پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد بکارگیری رویکرد یادگیری خرد (میکرولرنینگ)و ضرورت جایگزینی این رویکرد با آموزش های سنتی در سازمان ها انجام شده است. در سالهای اخیر موضوع یادگیری خرد در آموزش مجازی سازمانی محبوبیت و رواج پیدا کرده است. میکرولرنینگ پشتیبان عملکرد فراگیر است و به یادگیری در لحظه کمک میکند و در بسیاری از آموزشهای شغلی و حرفهای به کار میرود . بدون تردید ارائه اصول و استراتژی های پیاده سازی یک رویکرد مستلزم شناخت مفاهیم، ضرورت، ویژگی ها و مقایسه مزایا و معایب آن میباشد که می تواند در طراحی و تولید محتوای یادگیری خرد ما را رهنمون سازد. در ادامه به منظور معرفی این رویکرد و مسائل مربوط به آن اطلاعات با استفاده از روش کتابخانهای، منابع داخلی و خارجی در این حوزه جمع آوری گردید و با استفاده از روش توصیفی مورد بررسی قرارگرفته است. یافته ها حاکی از آن است رویکرد آموزش بر پایه یادگیری خرد نه تنها سعی در رفع نواقص آموزشهای سنتی دارد، بلکه با دارا بودن برخی مزایا میتواند نوعی از یادگیری را رقم بزند که از طریق افزایش سریع بهرهوری کارکنان موجب بهبود عملکرد کلی سازمان شود. یافتههای این پژوهش بینش ارزشمندی را در مورد یادگیری خرد ارائه می دهد و به مدیران آموزشی سازمان ها کمک می کند با یافتن استراتژی یادگیری خرد و طراحی و تولید محتوای متناسب با جامعه هدف، برنامه ریزی های مناسبی را در این حوزه انجام دهند. واژه های کلیدی: یادگیری خرد، میکرولرنینگ، آموزش، سازمان

نویسنده: زهره شاه محمدی، مهسا شهابی، هدا پیروی
سال انتشار:
اجازه انتشار: قید نشده
نوع: تالیف
زمینه تحقیقاتی: آموزش
ناشر: انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
فایل ضمیمه