فرم مشاهده مقالات
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱۱:۱۶ ۳۰
طبقه بندی: مقالات
چچ
2KrYrdmE2YrZhCDYsdmI2LQg2Ygg2YbYqtin2YrYrCDZvtqY2YjZh9i0INi02YbYp9iz2KfZitmKINin2LPYqtin2YbYr9in2LHYr9mH2KfZiiDZhdmE2Yog2Ygg2KjZitmG4oCM2KfZhNmF2YTZhNmKINit2YjYstmHINit2YXZhOKAjNmI2YbZgtmEINi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2LTZh9iv

تحلیل روش و نتایج پژوهش شناسایی استانداردهای ملی و بین‌المللی حوزه حمل‌ونقل شهرداری مشهد

پژوهش پیش رو در راستای تحلیل و بررسی شناسایی استانداردهای ملی و بینالمللی موجود در حوزه حملونقل شهر مشهد صورت گرفته است. اساس کار در این پژوهش کاوش در میان استانداردهای احصاء شده موجود در داخل و خارج کشور میباشد که با در نظرگرفتن فرایندهای اجرایی حوزهی حملونقل شهر مشهد همسو با بررسی مستندات و اسناد بالادستی، مطالعات کتابخانهای، بررسی مراجع استانداردسازی همچون ASTM, ISIRI استانداردهای حوزه حملونقل تعیین گردد. نقش و تأثیر استانداردسازی و بهبود استانداردهای وضع موجود در ارتقای کیفیت جهت غلبه برچالشهایی همچون مصرف انرژی و سوختهای فسیلی، ترافیک معابر، آلودگی هوا و ساماندهی وضعیت عبور و مرور حائز اهمیت میباشد. بر این اساس پایش استانداردهایی برای خدمات و فرایندهایی که نیازمند داشتن استاندارد بودهاند و به دنبال آن فرایندها، خدمات، محصولات و فعالیتهایی که استانداردهای مربوطه را پیادهسازی نمودهاند مشخص گردیده و استانداردهای حوزه حمل حمل ونقل بار درون شهری، حملونقل و ترافیک ، شرکت ترافیک هوشمند الیت و شرکت بهرهبرداری قطارشهری گردآوری شد. گام بعدی تحقق هدف این پژوهش پس از بررسی و شناسایی استانداردها، ارائه طبقه بندی مطلوبی برای این استاندارد بوده است که در این راستا با استفاده از روش های اولیت بندی TOPSIS و SAW، استانداردها بر اساس شاخص هایی جهت اجرا در سازمان های مذکور اولویت بندی بر اجرا و یا تدیون استانداردهای مورد نیاز در فرایندهای مختلف حوزه حملونقل شهرداری مشهد را بررسی نموده و نتایج این تحلیل به رفع نواقص طرح مورد بررسی جهت اجرای بهتر در سازمانهای تابعه آن خواهد شد. واژههای کلیدی: تحلیل، شناسایی استاندارد، اولویتبندی، حملونقل، شهرداری مشهد.

نویسنده: هدا پیروی، مرتضی رضوی نژاد، مهدی امامی کشفی، عطیه غلامی، محمد قنبری
اجازه انتشار: قید نشده
نوع: تالیف
زمینه تحقیقاتی: استاندارد
ناشر: کنفرانس ملی بهبود و بازسازی سازمان ها و کسب و کارها
فایل ضمیمه