فرم مشاهده مقالات
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱۱:۲۶ ۱۹
طبقه بندی: مقالات
چچ
2KrYrdmE2YrZhNmKINio2LEg2YHYsdii2YrZhtiv2YfYp9mKINi12K/ZiNixINmF2KzZiNiy2YfYp9mKINi02YfYsdiz2KfYstmKINmIINiz2YbYrNi0INmF2YrYstin2YYg2LHYttin2YrYqiDYtNmH2LHZiNmG2K/Yp9mGINin2LIg2K/YsdmK2KfZgdiqINin2LHYp9im2Ycg2K7Yr9mF2KfYqiAo2YXYt9in2YTYudmHINmF2YjYsdiv2Yog2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2YXYtNmH2K8p

تحلیلی بر فرآیندهای صدور مجوزهای شهرسازی و سنجش میزان رضایت شهروندان از دریافت ارائه خدمات (مطالعه موردی شهرداری مشهد)

شــهرداری هــا بــه عنــوان اجرایی تریــن رکــن مدیریــت شــهری، نقــش بســزایی در ســاماندهی امــور و ایجــاد رضایــت در شــهروندان دارد و کاهــش میــزان رضایــت شــهروندان، اثــر بخشــی ســازمان و نهادهــای مرتبــط بــا آنهــا را بــه شــدت پاییــن مــی آورد. هــدف اصلــی ایــن پژوهــش بررســی و تحلیــل فرآیندهــای حــوزه شهرســازی در شــهرداری مشــهد و بررســی میــزان رضایــت شــهروندان در ایــن ارتبــاط مــی باشــد. روش تحقیــق بــه کار گرفتــه شــده از نظــر هــدف کاربــردی و بــه لحــاظ روش، توصیفــی تحلیلــی و تطبیقــی مــی باشــد. جامعــه آمــاری پژوهــش تمــام مناطــق شــهرداری مشــهد (به غیر از منطقه ثامن) بوده است که 17355 پرونده شهروندان مورد بررسی و رضایت سنجی قرار گرفت. نتایــج پژوهــش بیــان گــر تاثیــر هــر ســه بخــش شــهروندان، دفاتــر شهرســازی و واحدهــای شهرســازی مناطــق در طولانــی شــدن و عــدم انجــام مطلــوب فرآیندهــای حــوزه شهرســازی بــوده اســت. همچنیــن میــزان رضایــت شــهروندان از ارائــه خدمــات شهرســازی توســط دفاتــر شهرســازی نســبت بــه واحدهــای شهرســازی مناطــق بیشــتر بــوده اســت. در نهایــت پیشــنهاد مــی گــردد مهندســی مجــدد و بهبــود فرآیندهــای حــوزه شهرســازی در شــهرداری مشــهد جهــت افزایــش رضایــت شــهروندان، ایجــاد شــفافیت و رفــع مشــکلات جــاری مدنظــر قــرار بگیــرد. واژه های کلیدی: فرآیندهای شهرسازی، شهروندان، دفاتر شهرسازی، شهرداری مشهد، رضایت مندی

نویسنده: هدا پیروی، محمد قنبری، مرتضی رضوی نژاد، سید محمد جاودانی ادهمی، مهسا شایسته
سال انتشار:
اجازه انتشار: قید نشده
نوع: تالیف
زمینه تحقیقاتی: شهرسازی
ناشر: نهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری توسعه پادار و شهرهای آینده
فایل ضمیمه