فرم مشاهده مقالات
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱۱:۳۶ ۳۲
طبقه بندی: مقالات
چچ
2LPZhtis2LQg2LHYttin2YrYqiDZg9in2LHZg9mG2KfZhiDYp9iyINi52YjYp9mF2YQg2YXZiNir2LEg2KjYsSDYp9ir2LHYqNiu2LTZiiDYotmF2YjYsti0INmH2KfZiiDYp9mE2YPYqtix2YjZhtmK2YPZiiDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZhdi02YfYryDYr9ixINiz2KfZhCAxMzk4

سنجش رضایت کارکنان از عوامل موثر بر اثربخشی آموزش های الکترونیکی شهرداری مشهد در سال 1398

هدف از این پژوهش بررسی میزان رضایت کارکنان شهرداری مشهد از محتوا، مدرس و امکانات سامانه و کیفیت محتوای دوره های آموزشی الکترونیکی تولید شده در سال 1398 می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شهرداری مشهد شرکت کننده در دوره های آموزشی مذکور به تعداد 6437 نفر می باشند که تعداد 3394 نفر به روش تصادفی به عنوان نمونه های در دسترس که این دوره ها را با موفقیت سپری کردند، انتخاب شدند. پژوهش حاضر از حیث تحقیق، کاربردی و از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی می باشد. ابزار اصلی گردآوری داده ها، منابع کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته در مقیاس لیکرت بود. داده های مستخرج از پرسشنامه ها با استفاده از آماره های آمار توصیفی (میانگین، درصد) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تحلیل های انجام شده نشان داد که کارکنان از هر سه عامل محتوا، مدرس و امکانات سامانه و کیفیت محتوای دوره های آموزشی الکترونیکی تولید شده در سال 1398 رضایت داشتند.

نویسنده: مهسا شهابی کاسب، هدا پیروی، سلمان آل حسن، زهره شاه محمدی، امیر حسن ریخته گرزاده
اجازه انتشار: قید نشده
نوع: تالیف
فایل ضمیمه