فرم مشاهده مقالات
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱۲:۱۰ ۳۰
طبقه بندی: مقالات
چچ
2LfYsdin2K3ZiiDZhdiv2YQg2LTYp9mK2LPYqtqv2Yog2YfYp9mKINi52YXZiNmF2Yog2YXYr9mK2LHYp9mGINm+2KfZitmHINiv2LEg2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2YXYtNmH2K8=

طراحی مدل شایستگی های عمومی مدیران پایه در شهرداری مشهد

امروزه موفقیت سازمان ها تا حد زیادی مرهون شایستگی و صلاحیت مدیران آنها می باشد. مدلهای شایستگی، ابزاری را برای تعیین آنچه که در حال و آینده مورد نیاز است فراهم می کند .شایستگیها منجر به بهره وری و کاهش هزینه سازمان ها میشوند .هدف از این پژوهش احصاء شایستگی های عمومی و ارائه مدل شایستگی های عمومی مدیران پایه در شهرداری مشهد می باشد. روش این تحقیق از حیث هدف جزء تحقیقات کاربردی و از حیث روش، مطالعه موردی می باشد. در این پژوهش برای شناسایی شایستگی های مدیران و طراحی مدل شایستگی از نتایج مطالعات قبلی و آراء صاحب نظران، تجارب سازمان های مشابه، اسناد بالا دستی، راهبردی و مستندات داخلی شهرداری و مصاحبه های نیمه سازمان یافته استفاده گردید و شایستگیهای محوری حل مساله، تفکر سیستمی، مسئولیت پذیری، رهبری تیم، ارتباط موثر، توسعه و ارتقاء همکاران، برنامه ریزی و سازمان دهی، دانش حرفه ای مدیریت شهری، خدمت گرایی و سلامت سازمانی احصاء گردید. واژه های کلیدی: شهرداری مشهد، مدل شایستگی، مدیران پایه

نویسنده: مهسا شهابی کاسب، هدا پیروی
سال انتشار:
اجازه انتشار: قید نشده
نوع: تالیف
زمینه تحقیقاتی: مدل شایستگی
ناشر: انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
فایل ضمیمه