فرم مشاهده مقالات
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱۲:۱۶ ۳۱
طبقه بندی: مقالات
چچ
2LfYsdin2K3ZiiDZiCDYp9iz2KrZgtix2KfYsSDZg9in2YbZiNmGINin2LHYstmK2KfYqNmKINmIINiq2YjYs9i52Ycg2YXYr9mK2LHYp9mGINm+2KfZitmHINi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2LTZh9iv

طراحی و استقرار کانون ارزیابی و توسعه مدیران پایه شهرداری مشهد

هدف از این پژوهش طراحی و استقرار کانون ارزیابی به منظور توسعه شایستگی مدل شایستگی ، های مدیران پایه در شهرداری مشهد بود . بدین منظور در گام نخست های عمومی مدیران پایه شهرداری مشهد تدوین گردید، شایستگی های این مدل شامل: مسئولیت پذیری، رهبری، خدمت گرایی، ارتباط موثر، برنامه ریزی و سازمان دهی، توسعه و ارتقاء همکاران، دانش حرفه ای و مدیریت شهری، حل مسأله، تفکر سیستمی و سلامت سازمانی می باشد. در گام دوم 10 ابزار در قالب دو دسته آزمون های نوشتاری اعم از شخصیت، هوش هیجانی، تفکر انتقادی، کارتابل، اطلاعات فنی مدیریتی و خودارزیابی و آزمون های تعاملی شامل بازی گروهی، ایفای نقش، مصاحبه و بحث گروهی جهت سنجش شایستگی های مد نظر طراحی گردید و در قالب ماتریس شایستگی - ابزار مورد استفاده قرار گرفت. سپس در گام سوم تعداد 101 نفر از مدیران پایه شهرداری مشهد توسط 10 ارزیاب خبره مورد ارزیابی قرار گرفتند. به عنوان گام نهایی، نتایج بصورت گزارشات بازخورد فردی و گروهی و برنامه های توسعه فردی تهیه و تدوین گردید. واژه های کلیدی: کانون ارزیابی و توسعه، مدل شایستگی، ماتریس شایستگی، گزارش بازخورد، برنامه توسعه فردی

نویسنده: مهسا شهابی کاسب، هدا پیروی، مهدی قربان پور
سال انتشار:
اجازه انتشار: قید نشده
نوع: تالیف
زمینه تحقیقاتی: کانون ارزیابی و توسعه مدیران
ناشر: انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
فایل ضمیمه