فرم مشاهده مقالات
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱۲:۳۲ ۲۵
طبقه بندی: مقالات
چچ
2YbZitin2LLYs9mG2KzZiiDYotmF2YjYsti02Yog2YXYr9mK2LHYp9mGINi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2LTZh9ivINiv2LEg2LPYp9mEIDEzOTg=

نیازسنجی آموزشی مدیران شهرداری مشهد در سال 1398

مدیران همواره نقش مهم و حیاتی در سازمان ها ایفا می کنند و تاثیر مدیران برجسته در موفقیت سازمان ها غیر قابل انکار است. از طرفی مدیران سازمان متناسب با رشد تکنولوژی و تغییر و تحولات بوجود آمد همواره با وضعیت ها و شرایط جدیدی مواجه می شوند که به منظور هماهنگی با آن، نیازمند کسب معلومات و تخصص های ویژه ای می باشند. بنابراین تقویت و غنی سازی دانش حرفه ای و تجارب مدیران با اهمیت است. هدف از این پژوهش نیازسنجی آموزش های ویژه مدیران شهرداری مشهد در سال 1398 می باشد. در این پژوهش نیازسنجی مبتنی بر مدل مهارت های مورد نیاز مدیرانرابرت کاتز با گروه بندی در سه طیف فنی، انسانی و ادراکی مورد مطالعه قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه خبرگان و مدیران شهرداری مشهد در سال 1398 به تعداد 110 نفر می باشند که تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. پژوهش حاضر از حیث هدف تحقیق، کاربردی است که به روش پیمایشی صورت گرفته است، در این پژوهش ابتدا با فن دلفی محتواهای مورد نیاز شناسایی و سپس توسط مدیران رتبه بندی شده اند، همچنین براساس مدل کاتز طبقه بندی گردید و سپس روش های اجرای محتواها بر اساس نظر خبرگانی پیشنهاد شد. واژه های کلیدی: نیازسنجی، مدیران، شهرداری مشهد، رابرت کاتز، فنی، انسانی و ادراکی

نویسنده: مهسا شهابی کاسب، هدا پیروی، زهره شاه محمدی، سید مهدی عمادیان
اجازه انتشار: قید نشده
نوع: تالیف
فایل ضمیمه