دوشنبه, ۱۳ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۱۰ ۵۱
طبقه بندی: مقاله
چچ
2YPZhtmD2KfYtNmKINiv2LEg2YbZitin2LLYs9mG2KzZiiDYotmF2YjYsti0INmH2KfZiiDYudmF2YjZhdmKINiz2LHZhdin2YrZhyDYp9mG2LPYp9mG2Yog2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2YfYpw==

کنکاشی در نیازسنجی آموزش های عمومی سرمایه انسانی شهرداری ها

پژوهش حاضر با هدف نیازسنجی در حوزه آموزش های عمومی کارکنان شهرداری مشهد صورت گرفته که مطالعه حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی انجام شده است در این پژوهش ابتدا با فن دلفی محورهای مورد نیاز شناسایی و سپس توسط مدیران رتبه بندی شده اند، همچنین بر اساس محورها عناوین دوره ها استخراج گردید و پس از اطلاع رسانی گسترده محورها و دوره های اموزشی مرتبط با آنها، مواردی که از طرف سرمایه های انسانی شهرداری مورد استقبال قرار گرفته اند،شناسایی گردید.

مورد مطالعه:شهرداری مشهد

اجازه انتشار: دارد
نوع: ترجمه
فایل ضمیمه
No Cache
Gt: 1.4259705543518
Qt: 1.2695620059967