دوشنبه, ۱۳ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۵۰ ۳۰
طبقه بندی: مقاله
چچ
2YHYttin2Yog2LnZhdmI2YXZiiDYs9in2LLZhdin2YYg2LTZh9ix2YfYpyDZiCDYr9mI2YTYqiDZh9in2Yog2YXYrdmE2Yog2YXYqtit2K8=

فضای عمومی سازمان شهرها و دولت های محلی متحد

در دنیایی که روز به روز شهر نشین تر می شود، زیست پذیری سیاره ی ما را آن چیزی رقم می زند که در شهرها می گذرد. بدین ترتیب، هم برخورداری در شهرهای ما را می توان پیشران بنیادی توسعه ی پایدار به شمار آورد. کتابچه ی حاضر استدلال می کند که هم برخورداری علاوه بر این که پیشران نیرومند پایداری است، فی نفسه یک هدف بنیادی نیز هست؛ و این که یکی از راه های مناسب برای رسیدن به "شهر هم برخوردار" در پیش گرفتن راهبرد شهری با محوریت فضای عمومی است .

یکی از دلایل متعدد این امر این است که فضای عمومی جایی است که تمام شهروندان ، صرف نظر ازشریط درآمدی و فردی می توانند احساس برابری و حمایت کنند. متاسفانه کیفیت و عرضه ی فضاهای عمومی در میان شهر ها و در داخل بسیاری از آن ها به طرز دردناکی متفاوت است

نویسنده: گروه همکاری های بین الملل علمی و تخصصی
مترجم: گروه همکاری های بین الملل علمی و تخصصی
اجازه انتشار: دارد
نوع: ترجمه
فایل ضمیمه
No Cache
Gt: 1.216651280721
Qt: 0.97243642807007