پنجشنبه, ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ ۱۱:۳۸ ۲۹
طبقه بندی: مقاله
چچ
2K/YsdizINmH2KfZitmKINin2LIg2YbYrdmI2Ycg2Yog2LPYp9mF2KfZhtiv2YfZiiDYstio2KfZhNmHINmKINio2YrZhdin2LHYs9iq2KfZhtmKINiv2LEg2YjZiNmH2KfZhiDZiCDZhtmK2YjZitmI2LHZgyDYr9ixINis2LHZitin2YYg2YPZiNmI2YrYryAxOQ==

درس هایی از نحوه ی ساماندهی زباله ی بیمارستانی در ووهان و نیویورک در جریان کووید 19

این مقاله کنکاشی است در درس هایی که می توان از ضرورت تامین ظرفیت کافی برای دفع زباله ی بیمارستانی از تجربه ی ووهان چین و شهر نیویورک امریکا آموخت.

نویسنده: گروه همکاری های بین الملل علمی و تخصصی
اجازه انتشار: دارد
نوع: ترجمه
فایل ضمیمه
No Cache
Gt: 3.5430034001668
Qt: 4.4220225811005