سه شنبه, ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ ۱۰:۴۷ ۲۵
طبقه بندی: مقاله
چچ
766Q77uo766R77qO77q376+9INiv2LEg77un76+/77qO2LLvurPvu6jvuqDvr70g2KLvu6Pvu67Ysti0IO+7q++6jtmKIO+7i++7pO+7ru+7o++vvSDvurPvuq7vu6Pvuo7vr77vu6og2Kfvu6fvurTvuo7vu6fvr70g77q377us77qu2K/Yp9ix2Yog77ur77qO

ﮐﻨﮑﺎﺷﯽ در ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ

ﮐﻨﮑﺎﺷﯽ در ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ (ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ)

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻬﺒﻮد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮﺗﺮ در ﺷﻬﺮ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ آﻣﻮزش ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮداری اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی واﻗﻌﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﺋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ در ﺣﻮزه آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺑﻪ روش ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻓﻦ دﻟﻔﯽ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ دوره ﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺲ از اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده ی ﻣﺤﻮرﻫﺎ و دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻫﺎ، ﻣﻮاردی ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮداری ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎ رﺗﺒﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

نویسنده: گروه آموزش و توانمندسازی شهرداری مشهد
اجازه انتشار: قید نشده
نوع: تالیف
زمینه تحقیقاتی: نیازسنجی آموزشی
فایل ضمیمه
No Cache
Gt: 1.70308192571
Qt: 1.6608326435089