آیدا مهربان

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
2YXYudin2YjZhiDYqNix2YbYp9mF2Ycg2LHZitiy2Yog2Ygg2KrZiNiz2LnZhyDYs9ix2YXYp9mK2Ycg2KfZhtiz2KfZhtmK

شرح وظایف:

 • نظارت بر طراحی و تهیه برنامه های کلی شهرداری اعم از اداری، مالی، اجرایی، خدماتی، عمرانی، اقتصادی و غیره در قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت .
 • نظارت بر فعالیتهای مربوط به اصلاح ساختار تشکیلاتی شهرداری ، سازمانها و موسسات تابعه .
 • تهیه و نظارت مستمر بر اجرای بودجه، متمم بودجه و اصلاح بودجه سالیانه شهرداری و تطبیق با برنامه های مصوب و سیاست های شهرداری قبل از تقدیم به مراجع تصویب کننده .
 • نظارت بر نیازسنجی و اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز مدیران و کارکنان شهرداری
 • نظارت بر انجام برنامه های پژوهشی و ارتباط با مراکز تحقیقاتی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی مرتبط با برنامه ریزی های شهری و شهرداری .
 • نظارت، کنترل و ارزیابی عملکرد کلیه واحدهای شهرداری بر اساس برنامه های تنظیمی و بودجه ابلاغ شده و تخصیص پستهای سازمانی به منظور جذب نیروی انسانی.
 • نظارت بر تهیه طرح‌های ضروری و ضربتی در زمینه تأمین نیروی انسانی شهرداری
 • برنامه ریزی های فوری و مبرم در راستای اعمال روش‌های مؤثر و عملی در جهت اجرای سیاست عدم تمرکز اصولی و منطقی با حفظ اولویت‌های موجود
 • برنامه ریزی در رابطه با برقراری ارتباط و تماس با سازمان‌های بین المللی مربوط به شهرداری‌های ملل پیشرفته از طریق شرکت در سمینارها، کنفرانس‌ها و کنوانسیون ها
 • نظارت بر برنامه ریزی و تهیه و تنظیم بودجه شهرداری با اخذ نظرات مقام مافوق و سایر معاونان شهرداری و اقدامات لازم جهت طرح و تصویب آن در مراجع ذیصلاح و نظارت بر حسن اجرای بودجه مصوب
 • نظارت مستقیم بر اجرای بودجه شهرداری و ارائه رهنمود در رابطه با استفاده صحیح و اصولی از اعتبارات مصوب
 • برنامه ریزی و سیاست گذاری در زمینه های تأمین و جذب منابع انسانی مورد نیاز بر اساس قوانین و بهینه سازی منابع انسانی
 • نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها و قوانین استخدامی، قانون کار و تأمین اجتماعی و نظایر آنها
 • نظارت بر اجرای مقررات مربوط به بیمه، بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف
پیگیری