سید محمدحسین موسوی معلم

سرپرست اداره کل منابع انسانی
2LPYsdm+2LHYs9iqINin2K/Yp9ix2Ycg2YPZhCDZhdmG2KfYqNi5INin2YbYs9in2YbZig==

شرح وظایف:

 • نظارت بر سازماندهی و تقسیم کار و هماهنگی امور اجرایی تحت سرپرستی و کنترل بر عملکرد پرسنل و اطمینان از حسن انجام وظایف محوله.
 • صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین بخشی.
 • نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها و مقررات استخدامی، قانون کار و تأمین اجتماعی و نظایر آن.
 • نظارت در تأمین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات .
 • نظارت و همکاری در تهیه و تنظیم بودجه فصل یک، متمم و اصلاح بودجه سنواتی با سازمانهای وابسته و مدیریتهای مرتبط.
 • نظارت بر نحوه ابلاغ و اجرای کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای اجرایی به حوزه های خدمتی اعم از ستاد و مناطق و سازمانهای وابسته.
 • نظارت بر امور ارزشیابی کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آن
 • امضاء احکام پرسنلی و اطلاعیه های مربوط به امور تحت نظارت و مکاتبات در حدود اختیارات تفویض شده.
 • برنامه ریزی و اتخاذ تمهیدات اجرایی لازم جهت برگزاری آزمون های استخدامی بر مبنای مصوبات و مجوزهای جذب نیروی انسانی.
 • رسیدگی و تایید صورت کارکرد وضعیت و صورت‌ حساب مشاوران و تأیید آنها برای پرداخت و یا تسویه حساب.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف
پیگیری
No Cache
Gt: 1.3801859219869
Qt: 1.037659406662