دفتر برنامه و بودجه و ارزیابی عملکرد
پروژه های شاخص
وضعیت پروژه : خاتمه یافته
پروژه آزمایشی دوم

پروژه آزمایشی دوم

معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد

آدرس : خراسان رضوی - مشهد مقدس - میدان شهدا
ساختمان توسعه - طبقه 4
تلفن : ۰۵۱۳۱۲۹۲۸۰۳
پست الکترونیک : planning@mashhad.ir
معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد

آدرس : خراسان رضوی - مشهد مقدس - میدان شهدا
ساختمان توسعه - طبقه 4
تلفن : ۰۵۱۳۱۲۹۲۸۰۳
پست الکترونیک : planning@mashhad.ir
معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد

آدرس : خراسان رضوی - مشهد مقدس - میدان شهدا
ساختمان توسعه - طبقه 4
تلفن : ۰۵۱۳۱۲۹۲۸۰۳
پست الکترونیک : planning@mashhad.ir
معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد

آدرس : خراسان رضوی - مشهد مقدس - میدان شهدا
ساختمان توسعه - طبقه 4
تلفن : ۰۵۱۳۱۲۹۲۸۰۳
پست الکترونیک : planning@mashhad.ir