فرم مشاهده مطالب
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۱۰:۰۱ ۳۶۰
طبقه بندی: تماس با ما
چچ
2KrZhdin2LMg2KjYpyDZhdinINin2K/Yp9ix2Ycg2YPZhCDZhdmG2KfYqNi5INin2YbYs9in2YbZig==

تماس با ما اداره کل منابع انسانی

.

دفتر مدیرکل منابع انسانی

رئیس دفترمدیرکل، علی اکبر درجاتیان، تلفن: 31292262

سرپرست معاونت اداره کل منابع انسانی ، حمید کریمی، تلفن: 31292012

رئیس اداره دبیرخانه و آرشیو اسناد و مدارک، غلامرضا نیکپور شورابی، تلفن 31292230

سرپرست اداره امور کارکنان، یوسف یعقوبی، تلفن: 31292365

رییس اداره تأمین منابع انسانی، صفیه موسوی، تلفن 31292301، 31292257

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 3.7802333831787
Qt: 4.1223082542419