فرم مشاهده مطالب
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۱:۲۵ ۱۷۵
طبقه بندی: معرفی دفتر
چچ
2YXYudix2YHZiiDYr9mB2KrYsSDZhtmI2LPYp9iy2Yog2Ygg2KrYrdmI2YQg2LPYp9iy2YXYp9mG2Yo=

معرفی دفتر نوسازی و تحول سازمانی

تسهیل کننده ارائه خدمات از طریق بهبود مستمر فرآیندها ، مبتنی بر ساختاری متناسب و چابک با بهره مندی از سرمایه های انسانی آموزش دیده و توانمند، در جهت تحقق اهداف سازمانی و افزایش بهره وری در شهرداری مشهد

امروزه در سطح گسترده و عمومی، سازمان­ها با تغییر و تحول مواجه اند، مدیریت مجموعه ها و خصوصاً ابر سازمان های مدیریت شهری علاوه بر اینکه باید در برابر محیط متغیر، سازگار و انعطاف پذیر باشند، بلکه باید توانایی تشخیص مشکلات و بکارگیری برنامه های تغییر و تحول سازمانی را دارا باشند. تغییر بینش مخاطبین، قوانین جدید و تغییرات فناوری، عواملی برای انطباق و سازگاری سازمان با تغییرات محیطی است. تحول سازمانی یکی از مهمترین عوامل بهره وری در سازمان ها و جامعه منابع انسانی است. شکوفایی و رشد هر جامعه ای منوط به ارتقا و پرورش سرمایه های انسانی و توانمند سازی نیرو های آن سازمان است. باید یک استرتژی جامع تدوین شود تا فعالیت ها را جهت تحقق نتایج مطلوب جهت دهی کند.

فرآیند های سازمانی، نقاط کلیدی مهمی اند که می توانند به عنوان اهرم هایی جهت تحقق تحول سازمان مورد استفاده قرار گیرند. چگونگی انجام کار ها در سازمان (فرایند ها) اهمیتی برابر با وظایف سازمانی دارند. توانایی تحول سازمان، تمرکز بر فرایند های سازمانی است. تحول سازمانی فرآیندی برای تحول فرایند های سازمانی است. هدف غایی برنامه های تحول سازمان، بهینه سازی سیستم از طریق حصول اطمینان از هماهنگی و سازگاری اجزای سیستم (ساختار،استراتژی فرهنگ و فرایندها) می باشد.

دفتر نوسازی و تحول سازمانی با توجه ویژه به رویکردها فوق همواره طی سال های 1396 تا اوایل سال 1400 تلاش نموده با تعریف پروژه ها و طرح های متعدد فرآیندی، در جهت بهبود مستمر از طریق مطالعه، تجزیه و تحلیل و طراحی فرآیندها و روش های مناسب و مبتنی بر فن آوری اطلاعات به منظور مهندسی مجدد، مستندسازی، اصلاح و استانداردسازی روش ها و فرآیندها اقدام نماید. بسیاری از طرح ها و پروژه ها برای اولین بار در حوزه فرآیندهای سازمان های دولتی در ایران به انجام رسید و سبب کاهش برورکراسی های و افزایش شفافیت و سرعت در ارائه خدمات مدیریت شهری گردید. همچنین این دفتر تلاش کرد با انجام ممیزی های متنوع در جهت نظارت و ارزیابی سیستم های مدیریتی گام بردارد تا از انجام درست و بهینه فرایندهای بهبود یافته اطمینان حاصل نماید و متناسب با آن ها تلاش شد تا اقدامات اصلاحی لازم نیز پیاده سازی و اجرا گردد. همچنین تلاش شد تا ساختارهای متنوع و متکثر تشکیلاتی بر اساس نیازهای جدید مدیریت شهری تنظیم گردد و تایید و تصویب مراجع ذی صلاح نیز در خصوص مرزهای مناطق شهری ، ساختار تشکیلاتی و پست های جدید نیز اخذ گردد تا ظرفیت هایی جهت توسعه فعالیت ها در آینده نیز پیش بینی گردد. همچنین نظر به اینکه، سرمایه های انسانی مهمترین سرمایه هر سازمانی محسوب می شوند، تلاش شد تا با بهره گیری از روش های نوین جهت طراحی و تدوین آموزش های کاربردی متناسب با سطح و مرتبط با هر شغل و بر اساس شایستگی های شغلی استاندارد ارائه شود همچنین در برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت آفلاین و آنلاین تحول های اساسی برنامه ریزی و اجرا گردید که با استقبال گسترده ای مواجه و نوید اثربخشی هر چه بیشتر دوره های آموزشی ضمن خدمت را به همراه داشت.

اهداف دفتر:

1- تهیه و اصلاح ساختار سازمانی شهرداری، سازمانها و شرکتها و مؤسسه تابعه؛ متناسب و چابک برای تحقق اهداف سازمانی

2- تهیه و اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات وابسته شهرداری مشهد

3- مدیریت و ساماندهی جلسات مصوب شهرداری مشهد

4- بهبود و مهندسی مجدد فرآیندها با رویکرد کاهش بروکراسی های اداری، افزایش بهره وری و شفافیت در فرآیندها

5- ساماندهی و مدیریت نظام آراستگی محیط کار 5S و افزایش بهره وری و تعالی در سازمان

6- آموزش و توانمندسازی سرمایه های انسانی با شناسایی نیازهای آموزشی(عمومی-تخصصی) مبتنی بر نظام مشارکتی در برنامه ریزی های آموزشی

7- افزایش اثر بخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت و افزایش کیفیت و رضایت همکاران از خدمات آموزشی دوره های حضوری و مجازی

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.3802992502848
Qt: 2.2185926437378