فرم مشاهده مطالب
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۱:۴۷ ۲۶
طبقه بندی: مطالب
چچ
2LTYsditINmI2LjYp9mK2YEg2q/YsdmI2Ycg2KrYrdmI2YQg2Ygg2KjZh9io2YjYryDZgdix2KLZitmG2K/Zh9in

شرح وظایف گروه تحول و بهبود فرآیندها

شرح وظایف گروه تحول و بهبود فرآیندها

 • ایجاد بانک اطلاعاتی از فرآیندهای موجود در شهرداری مشهد
 • ساماندهی و نظارت بر فعالیت مشاوران سیستم های مدیریتی سازمان
 • تجزیه و تحلیل و بهبود فرآیندهای سازمانی با هماهنگی و همکاری حوزه های مالک فرآیند
 • شناسایی و حذف فرآیندها و فعالیت های غیر ضروری، موازی، متداخل و فاقد ارزش افزوده
 • اولویت بندی فرآیندها به منظور انجام اصلاحات و بهبود های مورد نیاز
 • طراحی و مدل سازی فرآیندها و پیگیری هوشمندسازی و الکترونیکی شدن آنها
 • مهندسی مجدد فرآیندهای موجود بر اساس مدل های علمی مبتنی بر اقتضائات سازمانی
 • اشاعه و ترویج فرهنگ فرآیندگرا به جای وظیفه گرایی سازمانی
 • برقراری تعامل، هم افزایی و بهره گیری از توان کارشناسی و مدیریتی همکاران محترم ستاد، مناطق، سازمان ها و شرکت های شهرداری مشهد
 • راهبری سیستم مدیریت کیفیت و فرآیند ابلاغ مستندات داخلی شهرداری مشهد
 • ارتقای نظام آراستگی محیط کار در ستاد، مناطق، سازمان ها و شرکت های شهرداری مشهد

آدرس کوتاه شده: