فرم مشاهده مطالب
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۱۰:۰۸ ۸۰
طبقه بندی: رئیس گروه راهبری
چچ
2YXYudin2YjZhiDYr9mB2KrYsSDYotmF2KfYsdiMINm+2pjZiNmH2LQg2Ygg2YXYt9in2YTYudin2Kog2LHYp9mH2KjYsdiv2Yo=

معاون دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی

جواد یغما

شرح وظایف:

  • راهبری فرآیندهای آمار و تحلیل و داده کاوی شهری و سازمانی و تلاش در جهت ارتقاء و صحت سنجی آمارهای تولیدی
  • اصلاح و گسترش موضوعی اقلام و شاخص های آماری متناسب با نیازهای شهروندان و مدیران سازمانی و شهری
  • تهیه گزارشات توصیفی دقیق و کاربردی جهت ارایه به شهردار محترم و شورای محترم اسلامی شهر و شهروندان محترم
  • تهیه سالانه آمارنامه شهر مشهد و سالنامه آماری شهرداری مشهد
  • تهیه و بروز رسانی برنامه اجرایی تحلیل اطلاعات بر اساس شبکه مسایل شهرداری و اولویت های حوزه های تخصصی
  • ارزیابی، بهبود و بروزرسانی نظامات مطالعاتی شهرداری با مشارکت ذینفعان مرتبط
  • راهبری امور مدیریت دانش درون و برون سازمانی مرتبط با مأموریت ها و خدمات شهرداری و مدیریت شهری
  • ارزیابی کاربست نتایج و اهداف طرح ها و مطالعات توسعه شهر و شهرداری
  • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.7310266494751
Qt: 2.2216982841492