فرم مشاهده مطالب
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۱۲:۱۹ ۹۰
طبقه بندی: رئیس گروه راهبری
چچ
2LHYptmK2LMg2q/YsdmI2Ycg2LHYtdiv2YfYp9mKINii2YXYp9ix2Yo=

رئیس گروه رصدهای آماری

وحید جوادی

شرح وظایف:

 • راهبری فرآیند آمار شهری و سازمانی و تلاش در جهت ارتقاء و صحت سنجی آمارهای تولیدی
 • تهیه آمارهای مورد نیاز، بهنگام و با کیفیت مطلوب در دوره های زمانی مناسب
 • تهیه گزارشات توصیفی دقیق و کاربردی جهت ارایه به شهردار محترم و شورای محترم اسلامی شهر و اعضای محترم شورای اداری شهرداری مشهد
 • پایش مستمر آمارهای مورد نیاز شاخص های برنامه عملیاتی شهرداری مشهد و سازمانهای تابعه
 • تهیه سالانه آمارنامه شهر مشهد و سالنامه آماری شهرداری مشهد
 • بهره گیری حداکثری از ظرفیت های موجود در سامانه های نرم افزاری موجود جهت جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز
 • برنامه ریزی و نظارت بر اصلاح ساختار و جریان داده و اطلاعات به منظور معتبرسازی و صحت سنجی بسترهای اطلاعاتی
 • استاندارد سازی مسیر ایجاد و تخصیص سطوح دسترسی به داشبوردهای مدیریتی در راستای استقرار نظام آمارهای ثبتی
 • سیاستگذاری و تلاش در خصوص شناسایی و توسعه داده های مکانی
 • برنامه ریزی درخصوص اولویت بندی ، اصلاح و توسعه لایه ها و توسعه غنی سازی اطلاعات توصیفی سامانه (SDI)
 • برنامه ریزی جهت استقرار استانداردهای GIS شهری در مجموعه شهرداری مشهد و نظارت بر رعایت آن.
 • نظارت بر استقرار دستورالعمل تولید، بهنگام سازی، تبادل و انتشار داده ها و اطلاعات مکانی و تبیین نقش حوزه های درگیر در فرآیند مربوطه.
 • برنامه ریزی در خصوص مکان مرجع نمودن آمارهای موجود و شناسایی اقلام اطلاعات مکانی، تهیه Meta Data و کلاسه بندی عوارض مکانی مورد نیاز در سطوح جغرافیایی و تقسیمات مجموعه شهرداری و مدیریت شهری.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 4.1853232383728
Qt: 4.1991782188416