فرم مشاهده مطالب
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۱۲:۲۷ ۹۴
طبقه بندی: رئیس گروه راهبری
چچ
2LHYptmK2LMg2q/YsdmI2Ycg2KrYrdmE2YrZhCDZiCDZvtix2K/Yp9iy2LQg2KfYt9mE2KfYudin2Ko=

رئیس گروه تحلیل و پردازش اطلاعات

ابوالحسن افضلی

شرح وظایف:

 • راهبری فرآیند تحلیل و داده کاوی شهری و سازمانی
 • تهیه و بروز رسانی برنامه اجرایی تحلیل اطلاعات بر اساس شبکه مسائل شهرداری و اولویت های حوزه های تخصصی
 • اخذ داده های خام، داده آمایی و اجرای فرآیند تحلیل و داده کاوی
 • پیش بینی و طراحی درخت های تصمیم گیری حسب نیاز مدیران ارشد و میانی
 • ارائه تحلیل ها و داده کاوی مکان محور بر اساس تکنیک های تحلیل فضایی
 • تحلیل شاخص های شهری و سازمانی با استفاده از مدل های تحلیلی استاندارد و همچنین پیش بینی و بررسی نرم رفتاری هر شاخص با توجه به اهداف تعیین شده
 • پایش مستمر شاخصهای نظرسنجی و کیفی طرح جامع و تفصیلی و برنامه میان مدت شهرداری مشهد و سازمان های تابعه
 • تلاش در جهت گسترش فرهنگ استفاده از آمار و افزایش اعتماد به گزارشات تحلیلی
 • انجام تحلیل های آماری و فرآوری داده های مبتنی بر شبکه مسائل مدیریت شهری در رده سازمانی و شهری
 • طراحی نظام انتشار گزارشات تحلیلی تولید شده به منظور استفاده ذینفعان و شهروندان
 • ارتباط مستمر با دستگاههای اجرایی و نهادهای علمی دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی و مرکز آمار ایران و تعریف پروژه های همکاری و تفاهم نامه های مشترک
 • تهیه بانک دانش گزارشات تحلیلی انجام شده
 • برگزاری نشست های داخلی با کارشناسان خبره حوزه ها و توجه به تحلیل های صورت گرفته جهت اطلاع رسانی و بازخورد گیری
 • دریافت ترجمه مقالات و استاندارد های آماری تحلیلی برای استفاده صحیح از متون و ادبیات تحلیلی
 • انجام سایر امور محوله از سوی مافوق در چهار چوب وظایف
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.355748017629
Qt: 1.4853951931