فرم مشاهده مطالب
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱۰:۰۳ ۳۹
طبقه بندی: معاون دفتر و سرپرست برنامه ریزی
چچ
2YXYudin2YjZhiDYr9mB2KrYsSDZiCDYs9ix2b7Ysdiz2Kog2KfYr9in2LHZhyDYqNix2YbYp9mF2Ycg2LHZitiy2Yo=

معاون دفتر و سرپرست اداره برنامه ریزی

جواد وکیل زاده

شرح وظایف:


•تهیه و تدوین برنامه های راهبردی، عملیاتی، تاکتیکی در سطح شهرداری، مناطق، سازمان ها و مؤسسات تابعه، در بازه های زمانی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت
•راهبری فرایند جاری و عملیاتی سازی تمامی اسناد برنامه های مندرج در بند قبل
•تهیه ضوابط و دستور العمل های تدوین، اجرا، پایش و بازنگری تمامی اسناد برنامه ای
•تحلیل، عارضه یابی و توسعه نظام برنامه ریزی، شامل تدوین، اجرا، پایش و بازنگری
•پایش مستمر شاخص های سنجش در کلیه اسناد برنامه ای و ارائه پیشنهادهای توسعه ای، در خصوص سامانه های برداشت اطلاعات
•ارائه پیشنهادهای برگرفته از تحلیل اسناد برنامه ای در زمینه سیاست گذاری، راهبری و عملیاتی سازی به شورای شهر و تهیه گزارش موضوعی حسب تکالیف محوله
•انجام امور مربوط به ابلاغ اسناد برنامه ای و ضوابط ملاک عمل در راستای برنامه محوری
•راهبری فرایند تعریف اقدامات و پروژه های سنواتی به منظور اتصال با سلسه مراتب اسناد برنام
•انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف

آدرس کوتاه شده: