فرم مشاهده مطالب
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱۰:۰۵ ۴۳
طبقه بندی: ریس بودجه
چچ
2LHYptmK2LMg2q/YsdmI2Ycg2KjZiNiv2KzZhw==

رئیس گروه بودجه

مهزیار حزب الهی

شرح وظایف:

•نظارت بر تهیه و تدوین بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه شهرداری ستاد و مناطق، بر مبنای عملکرد و در راستای اهداف، سیاست ها و برنامه های کوتاه و میان مدت و ارائه دفاعیات درخواستی، جهت تصویب لایحه های پیشنهادی
•نظارت و راهبری امور بودجه ریزی سازمانها و شرکت های تابعه شهرداری
•راهبری، عارضه یابی و اعمال بهینه روشها و ضابطه های مربوط به بودجه، از طریق توسعه الگوهای بودجه ریزی و اصلاح و بهبود فرآیندهای بودجه ریزی و ارائه روش های جدید
•نظارت بر تهیه و تنظیم تبصره های پیشنهادی و درج آن در لایحه بودجه
•نظارت بر تهیه و ابلاغ ضوابط و دستورالعمل های مورد نیاز بودجه
• نظارت بر ابلاغ بودجه مصوب به حوزه های ستادی، مناطق و سازمانها و شرکت های تابعه شهرداری مشهد
•نظارت بر عملیاتی سازی بودجه مصوب از طریق تخصیص و تفویض اعتبارات با توجه به گزارش ها و مستندات دریافتی
•نظارت بر اجرای ضوابط بودجه مصوب شورای اسلامی شهر
•نظارت بر تهیه گزارش های تحلیل منابع و مصارف بودجه و تهیه و پیشنهاد اقدامات اصلاحی مورد نیاز
•نظارت بر اعمال بودجه در سامانه های مربوطه و راهبری و نظارت بر فرآیند بودجه از طریق سازمانها
•نظارت بر تهیه و تنظیم تفاهم نامه های اعتبارات هزینه ای (جاری) حوزه های ستادی، مناطق و سازمانها شرکت های تابعه شهرداری مشهد
•انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف

آدرس کوتاه شده: