فرم مشاهده مطالب
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱۰:۰۷ ۴۶
طبقه بندی: رئیس ارزیابی
چچ
2LHYptmK2LMg2q/YsdmI2Ycg2KfYsdiy2YrYp9io2Yog2LnZhdmE2YPYsdiv

رئیس گروه ارزیابی عملکرد

لیلا لکزیان

شرح وظایف:

•تهیه و تدوین نظام ارزیابی عملکرد سازمانی و فردی
•نظارت بر تهیه، تدوین و اصلاح ضوابط و دستورالعمل های لازم در زمینه ارزیابی عملکرد
•مدیریت و راهبری سامانه ها و فرآیندهای یکپارچه ارزیابی عملکرد
•نظارت بر سنجش مستمر شاخص های ارزیابی عملکرد سازمانی و فردی
•نظارت بر تهیه گزارش های مدیریتی تجزیه و تحلیل ارزیابی عملکرد در سطوح مختلف
•عارضه یابی نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد فردی و سازمانی و ارائه پیشنهادهای توسعه ای
•تدوین برنامه های توسعه و بهبود عملکرد
•نظارت بر تهیه، تدوین و اصلاح ضوابط و دستورالعمل های لازم در زمینه نظامات انگیزشی
•اجرای نظامات انگیزش فردی و ارائه گزارش های دورکاری
•مدیریت و راهبری سامانه ها و فرآیندهای یکپارچه نظامات انگیزشی فردی
•تجزیه و تحلیل و عارضه یابی نتایج حاصل از اجرای نظامات انگیزشی فردی
•تهیه گزارش های پیشنهادی و راهکارهای توسعه ای، جهت افزایش انگیزه کارکنان
•انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف

آدرس کوتاه شده: