فرم مشاهده مطالب
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱۰:۵۴ ۴۷
طبقه بندی: مدیرکل
چچ
2YXYr9mK2LHZg9mE

مدیرکل

جمال حسن بارانی

شرح وظایف:

•برنامه ریزی و نظارت بر تهیه برنامه های راهبردی، میان مدت و عملیاتی شهرداری و مؤسسات تابعه
•برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و اجرای بودجه شهرداری و مؤسسات تابعه
•ارزیابی و نظارت بر عملکرد واحدهای سازمانی شهرداری و مؤسسات تابعه
•تعریف و اجرای پژوه های کاربردی در حوزه برنامه و بودجه
•مدیریت، نظارت و راهبری سازمانها و فرآیندهای یکپارچه کنترل و ارزیابی عملکرد
•پیشنهاد خط مشی ها و سیاست های مربوط به بودجه شهرداری و مؤسسات تابعه
•ارائه گزارش های دورکاری از وضعیت برنامه و بودجه به سطوح عالی
•انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف

آدرس کوتاه شده: