فرم مشاهده مطالب
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ۱۲:۱۶ ۸۹
طبقه بندی: برنامه
چچ
2obYp9ix2obZiNioINmD2YTZiiDYqtiv2YjZitmGINmG2LjYp9mFINio2LHZhtin2YXZhyDYsdmK2LLZig==

چارچوب کلی تدوین نظام برنامه ریزی

نظام جامع برنامه ریزی در شهرداری مبتنی بر تفکر راهبردی است و برای سه سطح زمانی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت تدوین شده است.

برنامه بلندمدت شهرداری مشهد مصوبه شماره 3361/2/ش جلسه علنی مورخ 1383/10/21 شورای اسلامی شهر مشهد، برنامه ای بیست ساله با ارکان اصلی بیانیه ماموریت، ارزش ها، بیانیه چشم انداز، اهداف بلند مدت، شاخص های چشم انداز و راهبردها بوده است.

برنامه میان مدت(عملیاتی) برنامه ای چهارساله است که در ادامه به ارکان آن اشاره شده است و زمینه اجرای بلندمدت (راهبردی) را فراهم می آورد. مدیریت تدوین این برنامه برعهده معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری است.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.5409059524536
Qt: 0.75134921073914