فرم مشاهده مطالب
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ۱۲:۱۸ ۳۰
طبقه بندی: برنامه
چچ
2YXYqNin2YbZiiDZhti42LHZiiDYqNix2YbYp9mF2Ycg2YXZitin2YYg2YXYr9iqIDE0MDQtMTQwMSDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZhdi02YfYrw==

مبانی نظری برنامه میان مدت 1404-1401 شهرداری مشهد

.

به منظور حفظ چارچوب اسناد فرادست مشتمل بر؛ سند چشم انداز 1404 مشهد مقدس، چشم انداز ابلاغی و چرخش های تحول آفرین شهردار محترم و سیاست های شورای اسلامی شهر مشهد، در تدوین برنامه میان مدت شهرداری مشهد کلان موضوعاتی در شش محور هویت شهری، کالبد شهری، دیپلماسی شهری، اقتصاد شهری، محیط زیست شهری و مدیریت شهری شناسایی شد که به عنوان چتری بر تمامی برنامه آتی شهرداری سایه افکند و مقرر گردید بر مبنای آن ها حوزه های متولی در هر یک از موضوعات، مسئولیت تدوین راهبردها، سیاست های اجرایی و پروژه ها را عهده دار شوند.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.5730640093486
Qt: 2.4404013156891