فرم مشاهده مطالب
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ۱۲:۱۹ ۴۰
طبقه بندی: برنامه
چچ
2YXYr9mEINiq2K/ZiNmK2YYg2KjYsdmG2KfZhdmHINmF2YrYp9mGINmF2K/YqiAxNDA0LTE0MDEg2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2YXYtNmH2K8=

مدل تدوین برنامه میان مدت 1404-1401 شهرداری مشهد

جهان در حال تغییر است و به تبع آن دانش مدیریت نیازمند نو شدن می باشد. مدیریت سازمان های عمومی و خصوصی جهان صنعتی دگرگونی های عظیمی را تجربه کرده است.

در ایران نیز بیش از دو دهه است که مفاهیم استراتژیک برای سازمان ها با استقبال مواجه است و البته تجربه نشان داده است که تنظیم برنامه های استراتژیک در ایران در مراحل اولیه، جمع آوری اطلاعات، پردازش و سپس تدوین آنها با موانع جدی رو به روست که این مشکلات در مراحل تدوین و اجرای استراتژی ها گریبان گیر برنامه ریزان شده است و عملا کارایی این برنامه را مخدوش نموده است.

لذا لزوم کاربست مدلی نو که نگاه متفاوتی به لحاظ فلسفی به جهان و برنامه ریزی داشته باشد به نظر می رسید. از آنجایی که سرعت آهنگ تغییرات هر سال با شیب تندتری نسبت به سال قبل رخ می دهد و با توجه به پیچیدگی های روز افزون سازمان شهرداری و نیاز به توسعه مدل های مشارکتی و تعاملی تا سطح ذی نفعان و ذی نفوذان در تدوین برنامه آتی شهرداری مشهد، مدل برنامه ریزی تعاملی به عنوان مدل پایه در نظر گرفته شده است.

برنامه ریزی تعاملی مبتنی بر سه اصل مشارکت ( مشارکت تمامی ذی نفعان و ذی نفوذان در تدوین برنامه )، مداومت ( ارزیابی و به روز رسانی مداوم ) و کل نگری ( هماهنگی و ادغام واحدهای سازمانی در تدوین برنامه ) و مشتمل بر دو مرحله کلی؛ طراحی ( تجزیه و تحلیل سیستم، شناسایی مسائل و آشفتگی ها، برنامه ریزی اهداف ) و واقعیت بخشی ( برنامه ریزی ابزار و منابع، پیاده سازی و کنترل ) می باشد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.4672746658325
Qt: 2.2288930416107