فرم مشاهده مطالب
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ۱۲:۲۰ ۳۴
طبقه بندی: برنامه
چچ
2YHYsdii2YrZhtivINin2KzYsdin2YrZiiDYqtiv2YjZitmGINio2LHZhtin2YXZhyDZhdmK2KfZhiDZhdiv2KogMTQwNC0xNDAxINi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2LTZh9iv

فرآیند اجرایی تدوین برنامه میان مدت 1404-1401 شهرداری مشهد

با توجه به اینکه در مدل برنامه ریزی تعاملی فرایند مشارکت کلیه ذی نفعان و ذی نفوذان در تدوین برنامه بسیار مهم و حیاتی قلمداد می شود، شناسایی و جلب مشارکت ذی نفعان و ذی نفوذان شهرداری حول موضوعات کلی برنامه ( شش محور اصلی ) اولین گام در تدوین برنامه آتی شهرداری می باشد.

به طور کلی ذی نفعان و ذی نفوذان تدوین برنامه به 6 گروه ذیل تقسیم می شوند :

 1. شهروندان
 2. نهادهای مردمی و انجمن های رسمی و غیر رسمی
 3. نخبگان شهری
 4. شورای اسلامی شهر
 5. بدنه شهرداری
 6. سایر دستگاههای اجرایی در سطح استان

از آنجایی که در الگوی برنامه ریزی تعاملی، برنامه ریزی طی فرایندی مشارکتی توسط مجریان برنامه انجام می شود، محوریت تدوین برنامه آتی شهرداری بر مدار کارگروه های تخصصی که بر اساس موضوعات کلان تقسیم بندی شده اند، می چرخد. کارگروه های تخصصی در سه سطح ستادی، سازمانی و منطقه ای تشکیل می شوند که ضمن تشکیل جلسات با حضور نمایندگان و ذی نفعان و ذی نفوذان اصلی موضوع تخصصی خود، از 9 منبع اطلاعاتی ذیل بهره مند شده و نهایتا با توافق اعضاء کارگروه ها، راهبردها، سیاست های اجرایی و پروژه های مرتبط با هر موضوع استخراج می شود.

 1. خروجی جلسات مصاحبه با اعضای شورای اسلامی شهر
 2. خروجی جلسات شورای اجتماعی محلات با موضوع انتظارات و مسائل شهری از دیدگاه شهروندان
 3. نتایج نظر سنجی شهروندی در بستر اپلیکیشن شهرمن و سامانه 137
 4. نتایج خوانش اسناد فرادست در هر حوزه تخصصی
 5. خروجی جلسات مصاحبه با نخبگان شهری و موضوعی
 6. خروجی جلسات مصاحبه با دستگاه های اجرایی شهری
 7. خروجی نشست های گفتمانی با نهادهای مردمی و انجمن های رسمی و غیر رسمی
 8. روندهای سازمانی و فرایندهای کلان مرتبط با هر موضوع
 9. نتایج رویدادهای نوآورانه‌ی نظام پیشنهادات شهرداری مشهد پیرامون موضوعات محوری برنامه آتی

پس از آنکه مسائل و آشفتگی ها در هر حوزه‌ ستادی، سازمان و منطقه شناسایی شد، در کمیته تدوین و بازنگری برنامه میان مدت واقع در اداره برنامه ریزی شهرداری مشهد کلیه مسائل و آشفتگی های شناسایی شده تلفیق و اولویت بندی می شود که این اقدام جهت تلفیق و اولیت بندی راهبردها، سیاست های اجرایی و پروژه ها شناسایی شده نیز صورت می گیرد.

در انتها پس از تایید کمیته تدوین برنامه میان مدت و کمیسیون ابعاد راهبردی و عملیاتی کلیه ارکان برنامه جهت تصویب به شورای عالی برنامه ریزی و تعالی شهرداری ارسال شده و پس از تصویب آن، جهت طرح در شورای اسلامی شهر مشهد ارسال می گردد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.6485153834025
Qt: 0.97910046577454