چچ
2KfYt9mE2LMg2KzYp9mF2Lkg2YXYrdmE2KfYqiDYtNmH2LEg2YXYtNmH2K8=

اطلس جامع محلات شهر مشهد

با گذشت بیش از 12 سال از آخرین تقسیم بندی شهری مشهد، براساس دستورالعمل محله بندی و منطقه بندی شهری شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری ها که با هدف ایجاد بستر لازم برای نهادسازی در قالب تقسیمات شهری، افزایش مشارکت شهروندان، تمرکز زدایی اداری و سازمانی و افزایش کارآمدی و هماهنگی ساختارها در مدیریت شهری تهیه، تصویب و ابلاغ شد، بر اساس ابلاغ وزارت کشور در سال 1397 کلانشهر مشهد به 17 منطقه شهری و 170 محله تقسیم شده است و نواحی نیز در این ساختار حذف شده اند.
در این اطلس ابتدا معرفی توصیفی محله شامل کاربری های اصلی، دسترسی به شریان های ارتباطی و خطوط مترو، موقعیت نسبت به سایر محلات، دانه بندی و قدمت؛ وجه تسمیه محله؛ اطلاعات آماری همچون وسعت، جمعیت، تعداد مردان و زنان، تعداد خانوار، بعد خانوار، نسبت جنسی، نرخ باسوادی؛ نقشه موقعیت محلات منطقه، هرم سنی محله و نقشه های موضوعی وکاربردی با مضامین: کاربری اراضی، استخوان بندی، تراکم جمعیت، شعاع دسترسی به مراکز آموزشی دبستان،فضای سبز، درمانگاه عمومی، ایستگاه اتوبوس، مساجد، سالن ومجتمع ورزشی و تصویر سه بعدی محله ارائه شده است.
همچنین با استفاده از ابزارهای نرم افزار GIS علاوه بر تهیه نقشه های موضوعی، میانگین زمانی و مکانی دسترسی شهروندان به این خدمات در هر محله به تفکیک ارائه شده است.
شناسایی 230 مرکز محله فعال در 170 محله شهر مشهدبر اساس ساختار ابلاغی سال 1397 مبنی بر تقسیم کلانشهر مشهد به 17 منطقه شهری و 170 محله
در راستای شناسایی مراکز محله، 6 کاربری مهم در این طرح شامل کاربری اجتماعی فرهنگی، تفریحی ورزشی، فضای سبز، آموزشی، تجاری، و بهداشتی درمانی مورد توجه بوده است که وجود حداقل 4 کاربری فعال در محدوده شعاعی کمتر از 200 متر از یکدیگر و وجود تعامل و ارتباط اجتماعی در این محدوده ملاک انتخاب آن به عنوان مرکز محله است.
جهت مشاهده سامانه اطلس محلات به آدرس اینترنتی https://planning.mashhad.ir/atlas مراجعه نمایید.

No Cache
Gt: 2.3740180333455
Qt: 2.7381491661072