چچ
2obYsdin2Log2LHYp9mH

چراغ راه

این کتاب در هفت فصل شامل تعریف مفاهیم و بیان مسئله، حوزه های ماموریتی حمل و نقل و ترافیک، خدمات و محیط زیست شهری ، فرهنگی و اجتماعی، مدیریت ایمنی و بحران، شهرسازی و معماری و مدیریت و هوشمند سازی تدوین شده است .

فایل ضمیمه
No Cache
Gt: 3.021542708079
Qt: 3.6235308647156