چچ
برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد 1400-97

برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد 1400-97

نظام جامع برنامه ریزی در شهرداری مشهد مبتنی بر تفکر راهبردی است و برای سه سطح زمانی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تدوین شده است . برنامه بلند مدت شهرداری 3361/2/ش مشهد مصوبه شماهر شورای 21/10/1383 جلسه علنی مورخ اسلامی شهر مشهد، برنامه ای بیست ساله با ارکان اصلی بیانیه ماموریت، ارزش ها، بیانیه چشم انداز ، اهداف بلند مدت، شاخص های چشم انداز و راهبردها بوده است.
برنامه میان مدت ( عملیاتی) برنامه های چهارساله است که زمینه اجرای برنامه بلند مدت ( راهبردی ) را فراهم می آورد.
برنامه عملیاتی میان مدت ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ شهرداری مشهد حاوی ۶ مضمون اصلی، ۳۱ هدف کلان، ۴۱ راهبرد، ۶ حوزه ماموریتی و ۴۴ عملیات بهمن ماه پارسال رونمایی شد و امروز برش منطقه ای این برنامه برای اجرا در مناطق ۱۳ گانه شهر مشهد رونمایی گردید.

عنوان کتاب: برش منطقه ای برنامه میان مدت شهرداری مشهد 1400-97
به سفارش شهرداری مشهد
گردآورندگان اداره برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی مناطق ، گروه برنامه ریزی شهرداری مشهد
ناظرین کیفی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، مدیران مناطق، مدیرکل برنامه بودجه و ارزیابی عملکرد
تیراژ 500 نسخه
مدیرهنری، طراح گرافیک و صفحه آرایی: جلیل حقانی پور
تاریخ نشر زمستان 97

فایل ضمیمه
No Cache
Gt: 1.5640859603882
Qt: 1.4932239055634