چچ
2KjYsdmG2KfZhdmHINi52YXZhNmK2KfYqtmKINmF2YrYp9mGINmF2K/YqiDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZhdi02YfYryAxNDAwLTk3INmF2YbYt9mC2YcgMQ==

برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد 1400-97 منطقه 1

نظام جامع برنامه ریزی در شهرداری مشهد مبتنی بر تفکر راهبردی است و برای سه سطح زمانی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تدوین شده است . برنامه بلند مدت شهرداری 3361/2/ش مشهد مصوبه شماهر شورای 21/10/1383 جلسه علنی مورخ اسلامی شهر مشهد، برنامه ای بیست ساله با ارکان اصلی بیانیه ماموریت، ارزش ها، بیانیه چشم انداز ، اهداف بلند مدت، شاخص های چشم انداز و راهبردها بوده است.
برنامه میان مدت ( عملیاتی) برنامه های چهارساله است که زمینه اجرای برنامه بلند مدت ( راهبردی ) را فراهم می آورد.
برنامه عملیاتی میان مدت ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ شهرداری مشهد حاوی ۶ مضمون اصلی، ۳۱ هدف کلان، ۴۱ راهبرد، ۶ حوزه ماموریتی و ۴۴ عملیات بهمن ماه پارسال رونمایی شد و امروز برش منطقه ای این برنامه برای اجرا در مناطق ۱۳ گانه شهر مشهد رونمایی گردید.

عنوان کتاب: برش منطقه ای برنامه میان مدت شهرداری مشهد منطقه 1
به سفارش شهرداری مشهد
گردآورندگان اداره برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی منطقه1 ، گروه برنامه ریزی شهرداری مشهد
ناظرین کیفی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، مدیر منطقه 1، مدیرکل برنامه بودجه و ارزیابی عملکرد
تیراژ 500 نسخه
مدیرهنری، طراح گرافیک و صفحه آرایی : جلیل حقانی پور
تاریخ نشر زمستان 97

فایل ضمیمه
No Cache
Gt: 2.4483833312988
Qt: 2.8517558574677