چچ
2KjYsdi0INmF2YbYt9mC2Ycg2KfZiiDYqNix2YbYp9mF2Ycg2YXZitin2YYg2YXYr9iqINi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2LTZh9ivIDE0MDAtOTcg2YXZhti32YLZhyA4INmC2LPZhdiqINiv2YjZhQ==

برش منطقه ای برنامه میان مدت شهرداری مشهد 1400-97 منطقه 8 قسمت دوم

نظام جامع برنامه ریزی در شهرداری مشهد مبتنی بر تفکر راهبردی است و برای سه سطح زمانی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تدوین شده است . برنامه بلند مدت شهرداری 3361/2/ش مشهد مصوبه شماهر شورای 21/10/1383 جلسه علنی مورخ اسلامی شهر مشهد، برنامه ای بیست ساله با ارکان اصلی بیانیه ماموریت، ارزش ها، بیانیه چشم انداز ، اهداف بلند مدت، شاخص های چشم انداز و راهبردها بوده است.
برنامه میان مدت ( عملیاتی) برنامه های چهارساله است که زمینه اجرای برنامه بلند مدت ( راهبردی ) را فراهم می آورد.
برنامه عملیاتی میان مدت ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ شهرداری مشهد حاوی ۶ مضمون اصلی، ۳۱ هدف کلان، ۴۱ راهبرد، ۶ حوزه ماموریتی و ۴۴ عملیات بهمن ماه پارسال رونمایی شد و امروز برش منطقه ای این برنامه برای اجرا در مناطق ۱۳ گانه شهر مشهد رونمایی گردید.

عنوان کتاب: برش منطقه ای برنامه میان مدت شهرداری مشهد منطقه 8 قسمت دوم
به سفارش شهرداری مشهد
گردآورندگان اداره برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی منطقه 8 ، گروه برنامه ریزی شهرداری مشهد
ناظرین کیفی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، مدیر منطقه 8، مدیرکل برنامه بودجه و ارزیابی عملکرد
تیراژ 500 نسخه
مدیرهنری، طراح گرافیک و صفحه آرایی ملیحه زارع
تاریخ نشر زمستان 97

فایل ضمیمه
No Cache
Gt: 1.6008305549622
Qt: 1.549218416214