چچ
بودجه به زبان ساده

بودجه به زبان ساده

نام کتاب: خلاصه بودجه شهرداری مشهد (راهنمای شهروندان )
به کوشش: دفتر برنامه و بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد
تهیه و تدوین: ملیحه ابراهیمی یزدی
همکاران: جواد جواد وکیل زاده، مهزیار حزب الهی ، نرگس نارجیلی و محبوبه عظیم زاده
ویراستاری : سارا کرد
صفحه آرایی: ملک جمعی
تیراژ : 1000 نسخه
سال چاپ: بهار 1398

فایل ضمیمه
No Cache
Gt: 2.6079613367716
Qt: 3.0461020469666