چچ
2K7ZhNin2LXZhyDYqNmI2K/YrNmHINiz2KfZhCAxNDAwINi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2LTZh9ivINio2Ycg2LLYqNin2YYg2LPYp9iv2Yc=

خلاصه بودجه سال 1400 شهرداری مشهد به زبان ساده

این کتابچه اهداف، ماموریت ها، تهدید و فرصت ها و فرآیند تهیه و تنظیم بودجه سال 1400 شهرداری مشهد و سازمانها و شرکت های تابعه اشاره شده است . و تلاش شده تا عموم شهروندان بتوانند با مطالعه این کتاب از نحوه هزینه کرد منابع شهرداری مطلع شوند.

فایل ضمیمه
No Cache
Gt: 2.5812479654948
Qt: 3.036360502243