چچ
2KjZiNiv2KzZhyDZhdi12YjYqCDYs9in2YQgMTQwMCDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZhdi02YfYryDZhdmC2K/Ysw==

بودجه مصوب سال 1400 شهرداری مشهد مقدس

نظــام بودجــه کمــک موثــری در برنامه ریــزی، هماهنگــی و کنتــرل فعالیت هــای ســازمان دارد. کشــورهای توســعه یافتــه و در حــال توســعه دنیــا در تلاشــند نظــام بودجه ریــزی خــود را در یــک فرآینــد بهبــود بــا تغییــر بــه یــک نظــام عملکــرد محــور یــا عملیاتــی کــه در آن ارتبــاط بیــن اعتبــارات بودجه هــا و عملکــرد دســتگاه اجرائــی شــفاف و قابــل درک اســت، نزدیکتــر ســازند و شــهرداری مشــهد ســعی نمــوده اســت بــا ایجــاد تعــادل میــان منابــع و مصــارف برنامه هــای توســعه ای چهارســاله را بــه بهتریــن نحــو ممکــن عملیاتــی ســازد. اعــم از اهــداف، ماموریت هــا، تهدیــد و فرصت هــای پیــش رو اشــاره شــده 1400در ایــن کتــاب بــه کلیــات بودجــه ســال و تــلاش شــده تــا عمــوم شــهروندان بتواننــد بــا مطالعــه ایــن کتــاب از نحــوه هزینــه کــرد منابــع شــهرداری مطلــع شــوند. امیــد اســت نظــارت و مشــارکت همگانــی شــهروندان در بهینه ســازی هــر چــه بهتــر خدمــات مدیریــت شــهری در مشــهدالرضا؟ع؟، شــهر امیــد و زندگــی موثــر بــوده و شــاهد رفــاه، بالندگــی زائــران و مجــاوران حضرتــش باشــیم.

فایل ضمیمه
No Cache
Gt: 2.6125787099202
Qt: 3.0412065982819