چچ
2KfZgtiv2KfZhdin2Kog2YbZiNii2YjYsdin2YbZhyDZiCDYrtmE2KfZgtin2YbZhyDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZhdi02YfYrw==

اقدامات نوآورانه و خلاقانه شهرداری مشهد

مرکــز نــوآوری شــهری بــا قرارگرفتــن در حلقــه اول اکوسیســتم؛ بــا هدایــت نخبــگان و متخصصــان بــه حــل مســائل شــهری و شــکل گیری ایده هــای نوآورانــه در حــوزه مدیریــت شــهری کمــک کــرده و بــا حمایــت از ایــن نــوع کســب و کارهــای فناورانــه و نوآورانــه نقــش پیشــران در توســعه اکوسیســتم را برعهــده دارد. گـــزارش حاضـــر محصـــول گـــردآوری شـــده از تلاش هـــا و اقدامـــات همکارانـــم در حـــوزه نـــوآوری در دفتـــر آمـــار، پژوهـــش و مطالعـــات و بـــا نهایـــت افتخـــار، ضمـــن ۱۳۹8 تـــا ۱۳۹6 راهبـــردی در ســـال های تشـــکر صمیمانـــه از اعمـــال مســـؤولانه ایشـــان؛ امیـــدوارم مـــورد نظـــر عزیزتـــان قـــرار گرفتـــه و بـــا دیـــدی نقادانـــه از پیشـــنهاد و راهنمایی هـــای خویـــش در خصـــوص رونـــد فعالیت هـــا، طرح هـــا و برنامه هـــای اجـــرا شـــده مـــا را بی بهـــره نگذاریـــد.

فایل ضمیمه
No Cache
Gt: 2.1897959709167
Qt: 2.42942237854