چچ
2KfZhti52YPYp9izIDE0MDAtMTM5Ng==

انعکاس 1400-1396

انعــکاس دفتــر نوســازی و تحــول 1400 - 1396 گــزارش عملکــرد چهارســاله ( ســازمانی معاونــت برنامه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی شــهرداری مشــهد، ارائــه ای جامــع و مینی مــال از برنامه هــا، طرح هــا و پروژه هــا و عملکــرد ایــن دفتــر اســت کــه مــاه و دســتاوردهای آن، تهیــه شــده 48 مســتند بــه فعالیت هــای انجام شــده در ایــن اســت. در ایــن گــزارش، ســعی بــر آن بــوده اســت تــا اطلاعــات حاصــل از فعالیت هــای انجام شــده و نتایــج آن، در ســطح مأموریتــی دفتــر نوســازی و تحــول ســازمانی، در قالبــی ســاده و قابــل انتقــال تجمیــع و ارائــه شــود.

فایل ضمیمه
No Cache
Gt: 2.0981206893921
Qt: 2.2912571430206