چچ
بازی وارسازی و روشهای درگیر کردن کاربران اپلیکیشن های شهروندی

بازی وارسازی و روشهای درگیر کردن کاربران اپلیکیشن های شهروندی

به کوشش گروه بازاریابی کاربر- مدیریت ساماندهی شبکه یکپارچه خدمات و کسب و کارهای شهری
نویسنده: محمد عین القضات، سید علی عادل رستخیز
ناظر کیفی : شهریار آل شیخ
مدیراجرایی: سید رحمان میرزائیان
مدیر هنری: ملیحه کرمانی
طراح جلد: سید حمزه علوی
صفحه آرا: سعید کربلایی
سال چاپ: زمستان 1398

فایل ضمیمه