چچ
2KjYp9iy2Yog2YjYp9ix2LPYp9iy2Yog2Ygg2LHZiNi02YfYp9mKINiv2LHar9mK2LEg2YPYsdiv2YYg2YPYp9ix2KjYsdin2YYg2KfZvtmE2YrZg9mK2LTZhiDZh9in2Yog2LTZh9ix2YjZhtiv2Yo=

بازی وارسازی و روشهای درگیر کردن کاربران اپلیکیشن های شهروندی

به کوشش گروه بازاریابی کاربر- مدیریت ساماندهی شبکه یکپارچه خدمات و کسب و کارهای شهری
نویسنده: محمد عین القضات، سید علی عادل رستخیز
ناظر کیفی : شهریار آل شیخ
مدیراجرایی: سید رحمان میرزائیان
مدیر هنری: ملیحه کرمانی
طراح جلد: سید حمزه علوی
صفحه آرا: سعید کربلایی
سال چاپ: زمستان 1398

فایل ضمیمه
No Cache
Gt: 1.7797813415527
Qt: 1.8159282207489