چچ
مدل های بازاریابی اپلیکیشن های شهروندی

مدل های بازاریابی اپلیکیشن های شهروندی

به کوشش گروه بازاریابی کاربر مدیریت ساماندهی شبکه یکپارچه خدمات و کسب و کارهای شهری
نویسنده: محمد عین القضات، سید علی عادل رستخیز
ناظر کیفی: شهریار آل شیخ
مدیر اجرایی: سید رحمانی میرزائیان
مدیرهنری: ملیحه کرمانی
طراح جلد: سید حمزه علوی
صفحه آرا : سعید کربلائی
سال چاپ: زمستان 1398

فایل ضمیمه