چچ
2YXYr9mEINmH2KfZiiDYqNin2LLYp9ix2YrYp9io2Yog2KfZvtmE2YrZg9mK2LTZhiDZh9in2Yog2LTZh9ix2YjZhtiv2Yo=

مدل های بازاریابی اپلیکیشن های شهروندی

به کوشش گروه بازاریابی کاربر مدیریت ساماندهی شبکه یکپارچه خدمات و کسب و کارهای شهری
نویسنده: محمد عین القضات، سید علی عادل رستخیز
ناظر کیفی: شهریار آل شیخ
مدیر اجرایی: سید رحمانی میرزائیان
مدیرهنری: ملیحه کرمانی
طراح جلد: سید حمزه علوی
صفحه آرا : سعید کربلائی
سال چاپ: زمستان 1398

فایل ضمیمه
No Cache
Gt: 1.4473187128703
Qt: 1.3917169570923