چچ
2q/Ystin2LHYtCDZhdmF2YrYstmKINmB2LHZhSDZh9in2Yog2YXZhtin2LfZgiDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZhdi02YfYrw==

گزارش ممیزی فرم های مناطق شهرداری مشهد

احصا، تدوین ، اجرا، نظارت و بهبود فرآیندها در هر سازمان کلیدی ترین اقدام نظام های مدیریتی بوده و با اجرای صحیح نظام فرآیندها و کیفیت زمینه تحول ، نظم، شفافیت و ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی و رضایت ذی نفعان فراهم میگردد.
مناطق شهرداری مشهد به عنوان پیشگام در ارائه خدمات به شهروندان ، اصلی ترین وظیفه برای ارائه خدمات و جلب رضایت شهروندان را دارند.
دفترنوسازی و تحول سازمانی شهرداری مشهد در سال 97 بر اساس آسیب های شناسایی شده به علت عدم یکپارچگی فرم ها به عنوان عنصر اصلی اجرای فرآیندها در مناطق، طرح یکپارچگی فرم ها را در مناطق سیزده گانه در دستور کار قرار داد.
اهداف:
ممانعت از اجرای فرآیندها بر اساس سلیقه، ادراک فردی ، فرضیات ذهنی
یکپارچه سازی و ایجاد انسجام
جلوگیری از افزایش آسیب های فعالیت های نامنطبق
بسترسازی جهت اجرای بهینه فرآیندها براساس مستندات کیفیت
همسوسازی و هماهنگی میان ستاد و مناطق شهرداری
افزایش قابلیت نظارت بر اجرای صحیح فرآیندها
ایجاد بانک فرم های گردش کرار و سهولت در دسترسی مراجعان
افزایش رضایت شهروندان ، ذی نفعان و نهادهای فرادستی
که 156 فرم استخراج شد در شش عنوان و با نظارت گروه تحول و بهبود فرآیندها به مناطق ابلاغ و طی یکسال به مرحله اجرا گذاشته شد.

فایل ضمیمه
No Cache
Gt: 2.4480168024699
Qt: 2.7899239063263