چچ
2K/Ysdii2YXYr9mKINio2LEg2KfZgtiq2LXYp9ivINmF2YLYp9mI2YXYqtmKINiv2LEg2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2YfYpyDYp9iyINmF2KjYp9mG2Yog2YbYuNix2Yog2KrYpyDYp9mE2q/ZiNmKINi52YXZhNmK2KfYqtmK

درآمدی بر اقتصاد مقاومتی در شهرداری ها از مبانی نظری تا الگوی عملیاتی

مسیر صحیح حرکت در این مسیر و رسیدن به موفقیت مقاوم سازی ساخت درونی اقتصاد خواهد بود. شهرداری مشهدطی 12 سال اخیر در چند گام این مسیر را دنبال نموده است.
۱_ انعقاد قرارداد با دانشگاه امام صادق علیه السلام برای تبیین اقتصاد مقاومتی در شهرداری مشهد و تولید محتوا برای گفتمان سازی.
۲_ راه اندازی دبیرخانه اقتصاد مقاومتی و برگزاری جلسات مستمر با حوزه ها و اخذ نماینده از هر حوزه در اقتصاد مقاومتی.
۳_ برگزاری جشنواره پیشنهادهای اقتصاد مقاومتی شهرداری مشهد.
۴_ شناسایی مصادیق پروژه ها و خدمات هم راستا با اقتصاد مقاومتی و تقویت آنها تشکیل جلسات ماهانه در شورای معاونین برای رصد پروژ ههای اقتصاد مقاومتی.
۵_ شناسایی آسیب ها و تکانه ها عمدتا اقتصادی در شهرداری به تفکیک حوزه های تخصصی و تولید اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی که منجر به تعریف پروژه های عمرانی و خدماتی گردید.
۶_ تولید خط مشی در سطح برنامه و همچنین تولید شاخص های ارزیابی عملکرد متناسب با خط مشی سازمان و پایش عملکرد آن
افق نهایی، مقاوم شدن اقتصاد شهر و شهرداری در برابر آسیب ها و تکانه ها خواهد بود؛ یعنی تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری گام های طی شده فوق تا کنون حرکت کوچکی برای رسیدن به افق نهایی می باشد. رسیدن به نقطه مزبور عزم جدی و راسخ مدیران ارشد شهری و همت اجزای سازمان را طلب می نماید

فایل ضمیمه