چچ
2LHYp9mHINmH2KfZiiDYsdmB2KrZhyDZhtix2YHYqtmH

راه های رفته نرفته

کتاب حاضر مجموعه ای از اقدامات و تلاش شبانه روزی کارشناسان معاونت ها ، مناطق ، سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری است که با توجه به عنایات ویژه شهردار مشهد به صورت سیستماتیک و مدون تمامی راهبردها و دستاوردها در این بازه زمانی تهیه و تنظیم شده است . دانش و تجربیات کسب شده در کنار اقدامات تاثیرگذار و ارزشمند گذشتگان و در مسیر رویکردهای خردمندانه مدیران آینده شهری، به صورت مستند کیفی تبیین و تدوین و در اختیار افکار و اذهان عمومی مردم و مسئولان قرار گرفته است

فایل ضمیمه
No Cache
Gt: 2.1259919802348
Qt: 2.3198843002319