چچ
2KLYtNmG2KfZitmKINio2Kcg2YXYsdin2YPYsiDZhdit2YTYp9iqINmF2LTZh9iv

آشنایی با مراکز محلات مشهد

این کتاب در خصوص تعاریف و مفاهم کاربردی، مفهوم محله ، امتیاز منطقه بندی تراکمی، ارتفاعی، کاربردی و سوابق تاریخی ، همچنین بخش سنجش وضع موجود محلات مشهد ، روش تحقیق و محلات شهر مشهد اطلاعاتی را ارایه می دهد.

فایل ضمیمه
No Cache
Gt: 2.0141560236613
Qt: 2.142217874527